فایل اکسل آنالیز شمع های تحت بار جانبی به روش تفاضل محدود

دانلود فایل اکسل آنالیز شمع های تحت بار جانبی به روش تفاضل محدود دانلود

طرح روسازی

روسازی، مصالحی با دوام است که به منظور تحمل بار ترافیک وسایط نقلیه یا تردد انسان روی سطحی، به عنوان مثال جاده یا پیاده رو، اجرا می شود.

مقدمه ای بر فیدیک

در قراردادهای مربوط به پروژه های بین المللی مهندسی، شرایط حاکم بر قرارداد اهمیت فوق العاده ای در مسائل حقوقی، تعهدات طرفین و مسئولیت های مربوط هر یک از طرفین قرارداد خواهد داشت. در نیم...
مقدمه ای بر تراکم خاک

مقدمه ای بر تراکم خاک

تراکم خاک تراکم خاک مبحث مهمی در مکانیک خاک و مهندسی ژئوتکنیک می باشد. آشکار است که خاک پارامتر مهمی در ساخت و ساز می باشد، چرا که لازم است برای تامین هدف پروژه، شرایط...