راهنمای طراحی اجزای فلزی مطابق آیین نامه AISC

0
735
راهنمای طراحی اجزای فلزی AISC

دانلود مجموعه راهنمای طراحی سازه های فولادی انجمن فولاد آمریکا AISC

محتوا:

راهنمای طراحی ۱:

Base Plate and Anchor Rod Design

طراحی صفحه ستون و میل مهارهای مربوطه

راهنمای طراحی ۲:

Design of Steel and Composite Beams with Web Openings

طراحی تیرهای فولادی و مرکب با بازشو در جان تیر (لانه زنبوری)

راهنمای طراحی ۳:

Serviceability Design Considerations for Steel Buildings

ملاحظات و نکات طراحی برای شرایط بهره برداری

راهنمای طراحی ۴:

Extended End-Plate Moment Connections Seismic and Wind Applications

طراحی ورق انتهایی اتصال گیردار با بیرون زدگی تحت بارهای لرزه ای و باد

راهنمای طراحی ۵:

Design of Low- and Medium-Rise Steel Buildings

طراحی ساختمانهای فلزی کوتاه مرتبه تا متوسط

راهنمای طراحی ۶:

Load and Resistance Factor Design of W-Shapes Encased in Concrete

بارها و ضرایب مقاومت طراحی مقاطع تیرآهن بال پهن جایگذاری شده در بتن

راهنمای طراحی ۷:

Industrial Buildings: Roofs to Anchor Rods

طراحس سازه های صنعتی از بام تا میل مهارهای صفحه ستون

راهنمای طراحی ۸:

Partially Restrained Composite Connections

راهنمای طراحی اتصالات مرکب نیمه گیردار

راهنمای طراحی ۹:

Torsional Analysis of Structural Steel Members

آنالیز پیچشی اعضای سازه های فلزی

راهنمای طراحی ۱۰:

Erection Bracing of Low-Rise Structural Steel Frames

نصب بادبند در قابهای فولادی کم ارتفاع

راهنمای طراحی ۱۱:

Floor Vibrations Due To Human Activity

بررسی ارتعاش کف (سقف) در اثر فعالیت انسان

راهنمای طراحی ۱۲: 

Modification of Existing Steel Welded Moment Frame Connections for Seismic Resistance

اصلاح اتصالات گیردار سازه های فلزی برای مقاومت لرزه ای

راهنمای طراحی ۱۳:

Wide-Flange Column Stiffening at Moment Connections

افزایش سختی ستونهای فلزی بال پهن در اتصالات گیردار

راهنمای طراحی ۱۴:

Staggered Truss Framing Systems

سیستم قاب خرپایی متناوب

راهنمای طراحی ۱۵:

AISC Rehabilitation and Retrofit Guide: A Reference for Historic Shapes and Specifications

راهنمای مقاوم سازی و بهسازی موسسه سازه های فولادی آمریکا: مرجعی برای مقاطع سازه های تاریخی و مشخصات مربوطه

راهنمای طراحی ۱۶:

Flush and Extended Multiple-Row Moment End-Plate Connections

راهنمای طراحی اتصال گیردار با ورق انتهایی با و بدون بیرون زدگی (با ردیفهای پیچ متعدد)

راهنمای طراحی ۱۷:

High Strength Bolts – A Primer for Structural Engineer

پیچ های پر مقاومت – مقدمه ای برای مهندسان سازه

راهنمای طراحی ۱۸:

Steel-Framed Open-Deck Parking Structures

سازه های پارکینگ با قاب فولادی و سیستم سقف باز

راهنمای طراحی ۱۹: 

Fire Resistance of Structural Steel Framing

مقاومت سازه های فولادی در برار حریق

راهنمای طراحی ۲۰:

 Steel Plate Shear Walls

دیوار برشی فولادی

راهنمای طراحی ۲۱:

 Welded Connections – A Primer for Engineers

اتصالات جوشی – مقدمه ای برای مهندسان

راهنمای طراحی ۲۲:

 Facade Attachments to Steel-Framed Buildings

الحاقات و اجزای متصل به سازه های فولادی

راهنمای طراحی ۲۳: 

Constructability of Structural Steel Buildings

قابلیت اجرای ساختمانهای با سازه فولادی

راهنمای طراحی ۲۴: 

Hollow Structural Section Connections

اتصالات مقاطع سازه ای توخالی

راهنمای طراحی ۲۵:

Frame Design Using Web-Tapered Members

طراحی اعضای با ارتفاع جان متغیر در قابها

راهنمای AISC دانلود

 

 

به کانال تلگرام سایت ما بپیوندید