راهنمای طراحی پی برای مسائل اجرای

2
258

این کتاب را بایستی بعنوان یک مرجع و منبع مناسب در مهندسی ژئوتکنیک و طراحی پی در نظر گرفت. طیف وسیعی از مطالب و موضوعات مهندسی ژئوتکنیک و پی را در شش فصل و هفتده پیوست ارائه می نماید. موضوعات و مسائل این کتاب در سیستم SI ارائه شده است:

فصل۱: اکتشافات و بررسی های صحرایی

فصل ۲: پی های سطحی و ظرفیت باربری مجاز

فصل۳: پی های عمیق (شمع ها)

فصل۴: رفتار پی ها تحت بارگذاری دینامیکی

فصل۵: فشار جانبی خاک و سازه های حائل

فصل ۶: پایداری شیب ها

پیوست ۱:تنش در خاک بر اساس تئوری الاستیک

پیوست ۲: تراکم خاک

پیوست ۳: اصلاح خاک در محل

پیوست ۴: مدول واکنش بستر

پیوست ۵: روانگرای خاک

پیوست ۶: سازگای خاکها

پیوست ۷: خاکهای متورم شونده

پیوست ۸: اثر مواد شیمیای بر خاک و آبهاب زیر زمینی

پیوست ۹: خوردگی شمع های فولادی

پیوست ۱۰: شمع های درجا ریز

پیوست ۱۱: انکر بولت

پیوست ۱۲: ابزار دقیق

پیوست ۱۳: توسعه مهندسی ژئوتکنیک در هند

پیوست ۱۴: آزمایشهای غیر مخرب

پیوست ۱۵: عمل آوری بتن

پیوست ۱۶: بتن خود تراکم

پیوست ۱۷: واحدهای مهندسی سیستم SI

کتابدانلود

به کانال تلگرام سایت ما بپیوندید