دانلود گزارش سیستم های مقاوم سازه ها در بربر بارهای جانبی

گزارشی از سیستم های مقاوم سازه ها در برابر بارهای جانبی

دانلود گزارش سیستم های مقاوم سازه ها در برابر بارهای جانبی به طور معمول عامل ایجاد بارهای جانبی اصلی، وزش باد و زمین لرزه می باشد. با این وجود بارهای جانبی ممکن است به دلیل فشار...
دانلود گزارش نسل جدید سازه ها در مباحث معماری

گزارشی از نسل جدید سازه ها در مباحث معماری

0
دانلود گزارش نسل جدید سازه ها در مباحث معماری دانلود

مدلسازی درزه و شکاف در سنگ بوسیله FLAC و UDEC

0
مدلسازی درزه و شکاف در سنگ FLAC  و UDEC یکی از برترین بسته های نرم افزاری مدلسازی سنگ می باشند. UDEC دارای قابلیت مدلسازی بلوکهای گسسته سنگ می باشد در UDEC با توجه به...