تفسیرها و نکاتی پیرامون تغییر مقادیر کار در شرایط عمومی پیمان

تفسیرها و نکاتی پیرامون تغییر مقادیر کار در شرایط عمومی پیمان

تفسیرها و نکاتی پیرامون تغییر مقادیر کار در شرایط عمومی پیمان ️تغيير مقادير كار بدایل آنکه پيمانكار براي انجام كار موضوع پيمان فقط براساس مقادير درج شده در فهرست بها‌ و مقادير منضم پيمان متعهد شده است و اجرت خود را...
تغییرمقادیر پیمان

نکات مهم و موارد ادعای تغییرمقادیر پیمان

0
نکات مهم و موارد ادعای تغییرمقادیر پیمان یکی از مهمترین نکات در بحث تغییر مقادیر و مبلغ قرارداد اینست که تغییرات و کار جدید بایستی در محدوده موضوع قرارداد اصلی باشه مثلاً اگه موضوع قرارداد احداث یک ساختمان مسکونی در...