تعریف کار- کارگاه- تحویل زمین- روند تحویل کارگاه

0
تعریف کار- کارگاه- تحویل زمین- روند تحویل کارگاه ماده 12. كار ، كارگاه ، تجهيز ، و برچيدن كارگاه الف) كار ، عبارت است از مجموعه عمليات ، خدمات يا اقدامات مورد نياز ، براي آغاز كردن ، انجام و...