ماده 51 شرایط عمومی پیمان: صورتحساب نهائی

ماده ۵۱ شرایط عمومی پیمان: صورتحساب نهائی

0
صورتحساب نهائی ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب صورت وضعیت قطعی توسط کارفرما تهیه می شود و شامل اجزای ذیل است:  الف: صورت وضعیت قطعی که طبق ماده 40 شرایط عمومی پیمان بر اساس اقلام ذیل تهیه می شود: 1- فهرست...

ماده ۳۷ شرایط عمومی پیمان – پرداختها

0
ماده 37 . پرداختها الف ) در آخر هر ماه ، پیمانکار ، وضعیت کارهای انجام شده از شروع کار تا آن تاریخ را که طبق نقشه های اجرایی ، دستور کارها و صورتمجلسهاست اندازه گیری می نماید و مقدار...