فایل اکسل آنالیز و طراحی شمع های کوتاه بعنوان سیستم شمع های سکانتی جهت پایدار سازی گود ها و ترانشه ها

0
178
دانلود فایل اکسل آنالیز و طراحی شمع های کوتاه بعنوان سیستم شمع های سکانتی جهت پایدار سازی گود ها و ترانشه ها

دانلود فایل اکسل آنالیز و طراحی شمع های کوتاه بعنوان سیستم شمع های سکانتی جهت پایدار سازی گود ها و ترانشه ها
 با توجه به سازه نگهبان گود با توجه به نوع خاک و مشخصات گود، می توانیم شمع های پیش ساخته یا درجا را استفاده کنیم. بدین منظور در فواصل مشخص چاه های با قطر طراحی شده حفاری می گردند و با استفاده از شبکه آرماتور و بتن ریزی سازه اصلی نگهبان شکل میگیرد. از این روش در ایجاد و ساخت زیر گذرهای شهرهای رایج می باشد.

لطفاً برای استفاده از این مطلب عضو ویژه و نقره ای سایت گردید.

ویژهعضویت

به کانال تلگرام سایت ما بپیوندید