مجموعه بروز شده محاسبات اکسلی مهندسی عمران ۱۳۹۷

0
405
دانلود مجموعه بروز شده محاسبات اکسلی مهندسی عمران 1397

دانلود مجموعه بروز شده محاسبات اکسلی مهندسی عمران 1397

  •  طراحی اجزای بتنی
  •  طراحی و محاسبه جزئیات اعضای فولادی
  •  طراحی پل
  •  طراحی اعضای چوبی
  •  آنالیز و طراحی دینامیکی
  •  محاسبات و بارگذاری بار باد
  • طراحی هیدرولیکی و محسبات هیدرولوژی

طراحی لرزه ای بادبندهای واگرا مطابق IBC & AISC/ طراحی اجزای سازه بنایی/محتویات مجموعه بروز شده محاسبات اکسلی/طراحی پایه ستون تحت فشار مطابق AISC/محاسبه ظرفیت نیروی پین در تصالات فولادی/کنترل اندرکنش تنش برشی ناشی از پیچش و برش در اتصالات اصطکاکی/طرح توزیع آب تصفیه آب کامل/طراحی دال های بتنی بر اساس استانداردهای نیوزیلند/طراحی شمع های تحت بار جانبی بر اساس تئوری الاستو پلاستیک/طراحی اتصالات اصطکاکی/طراحی دال و عرش پل//محاسبات برش پانچ/اتصالات مقاطع لوله ای/طراحی تیر فلزی و ورق زیر سری بر اساس /ستاندارد یورو/محاسبات مقاطع لانه زنبوری/طراحس شمع های شنی/طراحی پایه تحت بار باد و زلزله/محسابات بار باد سوله ها و /قف /ای شیروانی بر اساس آیین نامه استرالیا/طراحی دیوار حائل زیر زمین/ارزیابی بار ستونها/محاسبات خزش انقباض و مفاومت کششی /تن/طراحی هسته دیوار برشی/محاسبه عرض ترک در مقاطع بتنی/طراحی ستون فولادی با اتصالات گیردار/طراحی کلاهک شمع/آنالیز و /راحی مقاطع پیش تنیده/طراحی ستون بتنی مستطیلی/طراحی دیوار حائل یتنی/طراحی دال های بتنی تیرکدار - پشت بندار/طراحی دال های یکطرفه/محاسبات برش پانچ دال ها//طراحی راه پله بتنی/آنالیز قابها/طراحی تیر بتنی T شکل/طراحی دال دو طرفه/طراحی دیوار حائل آب بند/محاسبات بار باد و زلزله قابهای سوله/محاسبه ظرفیت مقاطع بتنی تقویت شده با FRP/آنالیز و طراحی پله/طراحی پله فولادی//طراحی مقاطع بتنی/محاسبه بار باد بر اساس UBC و ECP/طراحی دیوار حئل کناره پل ها/ترسیم نمودار اندرکنش مقاطع تنی مطابق ACI 318 -350/طراحی دال های بتنی عرشه های پل/محاسبات بار برف مطابق ASCE 7-10/طراحی پایه ستون/آنالیز تیرها/محاسبه ظرفیت نهای خمش تیرها/آنالیز تیرهای طره ای/محاسبات بار باد مطابق ASCE710W - ASCE 7-10 v2.2/طراحی تیرها و سطتونهای بتنی مرکب/طراحی اتصالات خمشی فولادی/طراحی تیرهای مرکب پس کشیده/طراحی پرلین Z شکل/محاسبات بار جانبی زلزله بر اساس آیین نامه یورو/محاسبه نیروی زلزله مطابق ASCE7-05 IBC 2006/طراحی مقاطع تیرهای بتنی بر اساس ACI 318-02/محاسبه افزایش مقاومت تیرهای تقویت شده با FRP/محاسبات تنش برشی/محاسبه ظرفیت مقاطع دایره ای بتنی/طراحی شمع ها/طراحی کلاهک شمع ها/محاسبه ظرفیت شمع ها/محاسبه خصوصیات مقاطع بتنی ممان اینرسی ظرفیت برشی خمش/محاسبات طول مهاری آرماتور بر اساس ACI 318-11/طراحی دیوار حائل انکربولت شده/ترسیم نمودارهای داخلی تیرها/طراحی مخزن بتنی آب/طراحای اتصالات مطابق AISC/آنالیز قاب دوبعدی/طراحی اتصال ساده برشی مطابق AISC-ASD/
طراحی اتصالات اصطکاکی پیچی/طراحی کرباله بتنی/طراحی وصله تیرها/طراحی تیر جرثقیل/طراحی مخزن آب استوانه ای/طراحی سازه نگهبان گودبرداری بوسیله شمع های مهاربندی شده/طراحی دیوار حائل طره ای مطابق ACI 318-05/طراحی دال بتنی طره ای/طراحی تیرهای بتنی با در نظر گرفتن آرماتورهای فشاری/طراحی فنداسیون گشترده با 4 ستون/طراحی دینامیکی فنداسیون/طراحی پله مدور/طراحی تیرهای T شکل دوبل و کناری سقف/طراحی تیرهای مرکب به روش LRFD/محاسبه حداقل ضخامت دال مطابق آیین نامه ACI/طراحی دال یک طرفه بر اساس ACI/طراحی فنداسیون کلاهک پی های عمیق/ طراحی روسازی بتنی / طراحی روسازی مطابق آیین نامهAASHTO / طراحی فنداسیون گسترده مرکب با شمع / محاسبات برش پانچ/محاسبه آرماتور برشی برای برش پانچ/

طراحی مخزن بتنی مستطیلی/آنالیز لرزه ای و محایبات نیروی زلزله بر اساس IBC/محاسبه نشست شمع ها/محاسبه برش مقاطع بتنی/محاسبه پایداری شیروانی ها به روش بیشاپ/محاسبه ظرفیت باربری خاک و شمع ها/محاسبه میزان رسوب/طراحی پی منفرد/کنترل ارتعاش کف ها/طراحی المانهای فولادی/طراحی پی نواری/طراحی خرپا/محاسبه نیروی زلزله مطابق UBC97/ظرفیت مقطع بتنی در کشش و فشار//طراحی ستونهای دایره ای/محاسبات پریود ارتعاش ساختمانها/طراحی پی های الاستیک/طراحی تیرهای بتنی تحت پیچش/

متره آرماتور و بتن مصرفی در ساختمان بتنی/کنترل تغییر شکل تیرهای بتنی مطابق ACI318-95/طراحی تیرهای بتنی تحت برش مطابق ACI/طراحی کربال بتنی/محاسبات تنش تیرهای منحنی/طراحی تیرهای عمیق/طراحی دیوار برشی بتنی/بارگذاری دیوار برشی/

طراحی دال دو طرفه مطابق Eurocode 2/محاسبه فاکتور توپوگرافی در محاسبات بار باد - ASCE 7-10/طراحی تیرهای بتنی پیوسته و چند دهانه/ترسیم اندرکنش مقاطع بتنی ACI 318 -350 P . . .

لطفاً برای استفاده از این مطلب عضو ویژه و نقره ای سایت گردید.

ویژهعضویت

به کانال تلگرام سایت ما بپیوندید