نقشه اتوکد پوشش سقف خرپایی

0
4301
دانلود نقشه اتوکد پوشش سقف خرپایی

دانلود نقشه اتوکد پوشش سقف خرپایی
خرپا مجموعه اي است ازميله هاي مستقيم كه بطورمفصلي بهم متصل شده وشبكه هاي مثلثي ر ا بوجود مي آورند. نيروهای وارد برخرپا بايد درمحل اتصالات (مفصل ها ) به خرپا وارد شوند.
انواع خرپا:
- خرپا صفحه اي : شبكه خرپا درصفحه
- خرپاي فضايي : شبكه خرپا درفضا ودرمحيط سه بعدي

كاربرد خرپا :

- پوشاندن سقف ها
- پل ها
- دكل ها
- وغيره ....

پروفيل هاي رايج درساخت خرپا :

  •   نبشي وسپري (سپري براي يالهاي بالا وپائين ونبشي اعضاي قطري )
  •  پروفيلها مثل IPE و IPB  درخرپاهاي سنگين
  • پروفيل قوطي مربع ومربع مستطيل
  •  پروفيل دايره اي شكل، لوله (بريدن و آماده سازي محل اتصال)

اتصالات درخرپا :
← اتصال اعضاء بوسيله : جوش وپيچ ومهره وپرچ
← اتصال بصورت مستقيم يا با ورق اتصال
← ايجاد اتصال مفصلي امكان پذير نيست
← عبور امتداد اعضاء درمحل اتصال از يك نقطه
← اعمال نيروهاي خارجي به محل گره ها
← زواياي قطري درمحدود 45 درجه باشد.
← نسبت ارتفاع به دهانه از 1 كمترنباشد
لاپه :

تيرهاي عمود برصفحه خرپا يا قاب خرپايي كه روي آن متصل وپوشش سقف روي آن وصل مي شود.
- بارسقف ابتدا به تيرهاي طولي يا لاپه منتقل وسپس ازطريق آن به قاب خرپايي منتقل مي شوند.
- فاصله لاپه ها حدود يك متر ميباشد.
- لاپه ريزي از ابتداي خرپا شروع وتا نزديكي رأس خرپا بصورت موازي ادامه مي يابد.
- لاپه ها بايد روي گره هاي خرپا قرارگيرند.

 

لطفاً برای استفاده از این مطلب عضو ویژه و نقره ای سایت گردید.

سیویلی عضویت ویژه

به کانال تلگرام سایت ما بپیوندید