آنالیز تقریبی دینامیکی سازه های ساختمانی با طبقات یکسان در معرض زلزله

0
109

در این مقاله آنالیز تقریبی دینامیکی برای سازه های ساختمانی با طبقات متعدد ارائه شده است. ساختمان مورد نظر دارای ترکیب مختلفی از  سیستم­های مهاربندی (از جمله دیوارهای برشی، قابها، خرپاها، دیوارهای برشی جفت و هسته برشی) می باشد. طبقات با سختی و جرم یکسان در نظر گرفته شدند، ولی جرم بالاترین طبقه ممکن است متفاوت لحاظ گردد. آنالیز حاضر بر پایه روش پیوسته[۱] انجام شده است. مساله ارتعاش فضایی تیر جایگزین سازه به صورت تقریبی بررسی گردید. همچنین جهت محاسبه زمان تناوب ارتعاش و تحلیل نیروهای داخلی سازه ساختمان، فرمولهایی ساده مورد استفاده قرار گرفت. کارایی و دقت این روش با دو نمونه عددی نشان داده شد، به این شکل که روش تقریبی با محاسبات المان محدود مورد مقایسه قرار گرفت.

[۱] Continuum Method

مقالهدانلود

به کانال تلگرام سایت ما بپیوندید