اندرکنش خاک و سازه

0
337

یکی از عوامل مهم و موثر در نیروها ، جابجایی ها و عملکرد سازه، اندرکنش لرزه ای خاک و سازه می باشد. تأثیراتی که اندرکنش خاک سازه ایجاد میکند، به دو اثر اندرکنش سینماتیکی و اثراندرکنش اینرسی تقسیم بندی می شوند. هنگامی که جرم پی و سازه در نظر گرفته نشود، به دلیل صلبیت پی سازه نسبت به خاک و عدم قابلیت تطابق خاک با حرکت میدان آزاد، پی سازه میانگینی از حرکت میدان آزاد خاک را تجربه میکند که به این حرکت تغییر یافته، تحریک ورودی به پی گفته می شود.

دانلوداندرکنش

به کانال تلگرام سایت ما بپیوندید