فایل اکسل محاسبه خزش و انقباض بتن

2
1177
ضریب خزش و کرنش جمع شدگی بتن

خزش و انقباض بتن

این فایل مربوط به محاسبه ضریب خزش، کرنش کششی و جمع شدگی بتن است که در طراحی و تحلیل غیر خطی مقاطع بتنی بکار می رود.

اکسلدانلود

به کانال تلگرام سایت ما بپیوندید