ماده ۵۱ شرایط عمومی پیمان: صورتحساب نهائی

0
4236
ماده 51 شرایط عمومی پیمان: صورتحساب نهائی

صورتحساب نهائی

ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب صورت وضعیت قطعی توسط کارفرما تهیه می شود و شامل اجزای ذیل است:

 الف: صورت وضعیت قطعی که طبق ماده ۴۰ شرایط عمومی پیمان بر اساس اقلام ذیل تهیه می شود:

۱- فهرست مقادیر و بهای منضم به قرارداد

۲- جدول تغییر مقادیر که به استناد تغییرات ایجاد شده در نقشه های طرح به پیمانکار ابلاغ شده است

۳- جدول قیمت های جدید (شامل اقلامی است که ردیف آنها در فهرست بها جا افتاده و یا کارهای جدید ابلاغ شده در چارچوب موضوع قرارداد)

ب: مبالغی که طبق اسناد و مدارک قراداد به پیمانکار پرداخت و یا از مطالبات وی کسر می گردد و می تواند ردیفهای ذیل را در برگیرد:

۱- تعدیل آحاد بهاء

۲- مصالح، تجهیزات، ماشیم آلات و یا ساختمانهای تجهیز کارگاه که به کارفرما واگذار شده است.

۳- هزینه تسریع کار و یا خسارات تاخیر

۴- هزینه عیوب با احتساب ۱۵ درصد بالاسری (موضوع مواد ۲۱، ۲۲ و ۳۲-د شرایط عمومی پیمان)

۵- هزینه خسارات دریافتی از شرکت بیمه ( درصورت بروز حادثه برای موارد بیمه شده)

۶- هزینه تغییر در تاسیسات زیر بنائی ( ماده ۲۳ شرایط عمومی پیمان)

۷- هزینه اضافی در صورت ضرورت انجام کار در شب (ماده ۲۵-د شرایط عمومی پیمان)

۸- خسارات بابت وجود معارض برای زمین کارگاه ( تبصره ۲ ماده ۲۸-الف) و یا تاخیر در تحویل کارگاه (ماده ۲۸-ج)

۹- هزینه تهیه صورت وضعیت قطعی در صورت تعلل پیمانکار (ماده ۴۰ شرایط عمومی پیمان)

۱۰- هزینه بروز حوادث قهری ( ماده ۴۳-ب-۲ شرایط عمومی پیمان)

۱۱-هزینه پیش بینی شده در ماده ۴۷ و یا ۴۸ شرایط عمومی پیمان

۱۲- هزینه تعلیق طبق ماده ۴۹ شرایط عمومی پیمان

۱۳- هزینه اضافی بابت تمدید مجاز مدت قرارداد

۱۴- هزینه هرگونه اداعای پیمانکار که مورد قبوا کارفرما قرار گرفته است.

۱۵- هزینه حفظ و نگهداری از کارها در صورتیکه زمان تشکیل هیات تحویل موقت بیش از ۲۰ روز فرصت مجاز طول بکشد ( انتهای ماده ۳۹-الف)

به کانال تلگرام سایت ما بپیوندید