مجموعه فایل های محاسبات اکسلی مهندسی عمران ویرایش ۱۳۹۹

0
2915
مجموعه فایل های محاسبات اکسلی مهندسی عمران ویرایش 1399
مجموعه فایل های محاسبات اکسلی مهندسی عمران ویرایش 1399

دانلود مجموعه فایل های محاسبات اکسلی مهندسی عمران ویرایش ۱۳۹۹

جزئیات

عنوان مجموعه فایل های اکسل مهندسی عمران ویرایش ۹۹
تعداد ~
زبان انگلیسی
فرمت XLXS
حجم  ۵ GB
دانلود مستقیم برای اعضای ویژه سایت

لطفاً برای استفاده از این مطلب عضو ویژه و نقره ای سایت گردید.

سیویلی عضویت ویژه

محاسبات اکسلی

مهندسی ژئوتکنیک
سازه های بتن مسلح
طراحی و جزئیات سازه های فولادی
طراحی پل
سازه های چوبی
دینامیک سازه
محاسبات بارهای زلزله باد

محاسبات هیدرولیک و هیدرولوژی

لینک خرید محصول

فایل های اکسل مهندسی عمران

طراحی لرزه ای بادبندهای واگرا مطابق IBC & AISC/ طراحی اجزای سازه بنایی/محتویات مجموعه بروز شده محاسبات اکسلی/طراحی پایه ستون تحت فشار مطابق AISC/محاسبه ظرفیت نیروی پین در تصالات فولادی/کنترل اندرکنش تنش برشی ناشی از پیچش و برش در اتصالات اصطکاکی/طرح توزیع آب تصفیه آب کامل/طراحی دال های بتنی بر اساس استانداردهای نیوزیلند/طراحی شمع های تحت بار جانبی بر اساس تئوری الاستو پلاستیک/طراحی اتصالات اصطکاکی/طراحی دال و عرش پل//محاسبات برش پانچ/اتصالات مقاطع لوله ای/طراحی تیر فلزی و ورق زیر سری بر اساس /ستاندارد یورو/محاسبات مقاطع لانه زنبوری/طراحس شمع های شنی/طراحی پایه تحت بار باد و زلزله/محسابات بار باد سوله ها و /قف /ای شیروانی بر اساس آیین نامه استرالیا/طراحی دیوار حائل زیر زمین/ارزیابی بار ستونها/محاسبات خزش انقباض و مفاومت کششی /تن/طراحی هسته دیوار برشی/محاسبه عرض ترک در مقاطع بتنی/طراحی ستون فولادی با اتصالات گیردار/طراحی کلاهک شمع/آنالیز و /راحی مقاطع پیش تنیده/طراحی ستون بتنی مستطیلی/طراحی دیوار حائل یتنی/طراحی دال های بتنی تیرکدار – پشت بندار/طراحی دال های یکطرفه/محاسبات برش پانچ دال ها//طراحی راه پله بتنی/آنالیز قابها/طراحی تیر بتنی T شکل/طراحی دال دو طرفه/طراحی دیوار حائل آب بند/محاسبات بار باد و زلزله قابهای سوله/محاسبه ظرفیت مقاطع بتنی تقویت شده با FRP/آنالیز و طراحی پله/طراحی پله فولادی//طراحی مقاطع بتنی/محاسبه بار باد بر اساس UBC و ECP/طراحی دیوار حئل کناره پل ها/ترسیم نمودار اندرکنش مقاطع تنی مطابق ACI 318 -350/طراحی دال های بتنی عرشه های پل/محاسبات بار برف مطابق ASCE 7-10/طراحی پایه ستون/آنالیز تیرها/محاسبه ظرفیت نهای خمش تیرها/آنالیز تیرهای طره ای/محاسبات بار باد مطابق ASCE710W – ASCE 7-10 v2.2/طراحی تیرها و سطتونهای بتنی مرکب/طراحی اتصالات خمشی فولادی/طراحی تیرهای مرکب پس کشیده/طراحی پرلین Z شکل/محاسبات بار جانبی زلزله بر اساس آیین نامه یورو/محاسبه نیروی زلزله مطابق ASCE7-05 IBC 2006/طراحی مقاطع تیرهای بتنی بر اساس ACI 318-02/محاسبه افزایش مقاومت تیرهای تقویت شده با FRP/محاسبات تنش برشی/محاسبه ظرفیت مقاطع دایره ای بتنی/طراحی شمع ها/طراحی کلاهک شمع ها/محاسبه ظرفیت شمع ها/محاسبه خصوصیات مقاطع بتنی ممان اینرسی ظرفیت برشی خمش/محاسبات طول مهاری آرماتور بر اساس ACI 318-11/طراحی دیوار حائل انکربولت شده/ترسیم نمودارهای داخلی تیرها/طراحی مخزن بتنی آب/طراحای اتصالات مطابق AISC/آنالیز قاب دوبعدی/طراحی اتصال ساده برشی مطابق AISC-ASD/
طراحی اتصالات اصطکاکی پیچی/طراحی کرباله بتنی/طراحی وصله تیرها/طراحی تیر جرثقیل/طراحی مخزن آب استوانه ای/طراحی سازه نگهبان گودبرداری بوسیله شمع های مهاربندی شده/طراحی دیوار حائل طره ای مطابق ACI 318-05/طراحی دال بتنی طره ای/طراحی تیرهای بتنی با در نظر گرفتن آرماتورهای فشاری/طراحی فنداسیون گشترده با ۴ ستون/طراحی دینامیکی فنداسیون/طراحی پله مدور/طراحی تیرهای T شکل دوبل و کناری سقف/طراحی تیرهای مرکب به روش LRFD/محاسبه حداقل ضخامت دال مطابق آیین نامه ACI/طراحی دال یک طرفه بر اساس ACI/طراحی فنداسیون کلاهک پی های عمیق/ طراحی روسازی بتنی / طراحی روسازی مطابق آیین نامهAASHTO / طراحی فنداسیون گسترده مرکب با شمع / محاسبات برش پانچ/محاسبه آرماتور برشی برای برش پانچ/

طراحی مخزن بتنی مستطیلی/آنالیز لرزه ای و محایبات نیروی زلزله بر اساس IBC/محاسبه نشست شمع ها/محاسبه برش مقاطع بتنی/محاسبه پایداری شیروانی ها به روش بیشاپ/محاسبه ظرفیت باربری خاک و شمع ها/محاسبه میزان رسوب/طراحی پی منفرد/کنترل ارتعاش کف ها/طراحی المانهای فولادی/طراحی پی نواری/طراحی خرپا/محاسبه نیروی زلزله مطابق UBC97/ظرفیت مقطع بتنی در کشش و فشار//طراحی ستونهای دایره ای/محاسبات پریود ارتعاش ساختمانها/طراحی پی های الاستیک/طراحی تیرهای بتنی تحت پیچش/

متره آرماتور و بتن مصرفی در ساختمان بتنی/کنترل تغییر شکل تیرهای بتنی مطابق ACI318-95/طراحی تیرهای بتنی تحت برش مطابق ACI/طراحی کربال بتنی/محاسبات تنش تیرهای منحنی/طراحی تیرهای عمیق/طراحی دیوار برشی بتنی/بارگذاری دیوار برشی/

طراحی دال دو طرفه مطابق Eurocode 2/محاسبه فاکتور توپوگرافی در محاسبات بار باد – ASCE 7-10/طراحی تیرهای بتنی پیوسته و چند دهانه/ترسیم اندرکنش مقاطع بتنی ACI 318 -350 P-M/فرم گزارش روزانه کارگاه/محاسبه و طراحی انکربولت/محاسبه فشار محرک خاک/ترکیب بارها/طراحی اتصالات ساده و برشی/محاسبه قوس زدگی خاکها در گودبرداری/ترکیب برش و پیچش

طراحی پل/طراحی مقاطع پیش تنیده و پس کشیده بتنی مطابق ACI 318-08/محاسبه بار جانبی دیوار حائل مطابق -IBC/محاسبه عرض ترک تیرهای بتنی BS 8110/محاسبه انکربولت نگه دارنده لوله در خاک/طراحی الاستومرها/طراحی سدهای انحرافی/محاسبه لنگر دیوار حائل در اثر فشار خاک/طراحی پی ماشین آلات/طراحی پداستال با خروج از مرکزیت/محاسبه خط اثر بار متحرک بر روی تیر/طراحی کانال های مستطیلی/طراحی کلید برشی/محاسبات عکس العمل بارهای زنده در سازه ها/محاسبه فشاز ناشی از انفجار  TNT/محاسبه طول موثر اعضای خمشی/محاسبه خط اثر تیرهای پیوسته/محاسبات کامل و کنترل های دیوار حائل/طراحی صفحه ستون مطابق AISC-ASD/محاسبه تیرچه/و………

 ژئوتکنیک

محاسبه برش شمع های درجا ریز

 • آنالیز شیت پایل
 • آنالز لغزش شیروانی
 • طراحی گابیون
 • ظرفیت باربری خاک
 • طراحی شمع ها
 • طراحی دیئار حائل
 • طراحای کالورت بتنی
 • طراحی زهکش
 • محاسبات نشست پی
 • ظرفیت باربری شمع ها
 • محاسبات نگهدارنده های تونل در حین حفاری

AISC Base Plate for Compression
Bearing Strength of a Pin in a Drilled Hole
Combined Tension and Shear In A Slip-critical Connection
Complete Water Supply Treatment Plant Design Spreadsheet
Design Slab on Grade according to New Zealand Standards
Laterally Loaded Elastic Piles on Elasto-Plastic Foundationm
Padstone Calculator
Slip Critical Connection With Long-slotted Connection
Bridge Slab Design
Calculation Punching Shear Conductor Modification Analysis for Submission
Cantilevered Pipe Connection
Euro Steel Beam Load and Restr on Bottom Flange
Euro Steel Beam Load and Restr on Bottom Flange
Honeycomb Beam & Panel Calculations XLV1_2
PPE Stockpile Guidance Calculator
Switch Stand Loading (Wind and Seismic)m
Equipment Stand Wind and Seismic Loadingm
Transmission Line Single Pole Analysism
Wind Loads on Gable Frame to Australian Wind Code AS1170.2
Basement Wall Design Spreadsheetm
Column Load Evaluation Spreadsheetm
Concrete Creep, Shrinkage Factors and Tensile Strength Calculationm
Core Wall Design Spreadsheetm
Crack Width Calculation Spreadsheetm
Fixed Steel Column Base Design
Pad Foundation Design Spreadsheetm
Pile Cap Design Spreadsheetm
Post Tensioned Analysis & Design Spreadsheetm
Rectangular Column Design Spreadsheetm
Retaining Wall Design Spreadsheetm
Ribbed Slab Design Spreadsheetm
Rigorous One-way Slab Design Spreadsheetm
Slab Punching Shear Calculation Spreadsheetm
Stair Flight & Landing Design Spreadsheetm
Subframe Analysis Spreadsheetm
T Beam Design Spreadsheetm
Two-way Slabs Design Spreadsheetm
Water Retaining Structures Analysis and Designm
Wind and Seismic Load on Gable Steel Frame
Shear Strengthening of T-beam with FRP
Slab Canopy Design Spreadsheet
Staircase Analysis and Design v1.0
Steel Staircase Design
Unsymmetrical Bending Stress Calculator.exe
Confined RC Columns Calculator.exe
Wind Calculations UBC and ECP
Abutment and Retaining Wall Design Spreadsheet
ACI 318 -350 P-M Interaction Diagram 1.1
Analysis of Concrete Slabs on Grade
ASCE 7 10 Enclosure
ASCE 7-10 Snow Load Analysis
Base Plate Design Example
Beam Analysis Spreadsheet.xlt
Beam Diagrams (Fixed Steps)
Bearing Design Method A
Bearing Design Method B
Calculate the Ultimate Moment of Resistance of the Beam
Calculation of M-f (Moment – Curvature) and Moment Capacity of Beamm
Cantilever Beam Analyzer.exe
Code Wind Analysis Program for ASCE710W – ASCE 7-10 v2.2
Design of Circular Composite Beams and Columns
Design of Composite Beam and Columns.XLT
Design of Moment Connection 2
Design of Moment Connection
Design of Monolithic Corbels and Brackets According To ACI 318 – 99
Design of Precast Prestressed Composite Beams
Design of Z Purlins
Earthquake Lateral Forces according Egyptian Code of loads according to ECP201 2008
Eathquake Lateral Forces ASCE7-05 IBC 2006
Flexural Design of a Singly Reinforced Rectangular Section According to ACI 318-02
Flexural Design of Singly Reinforced Section According to ACI 318-02
Flexural Strengthening of Reinforced Concrete Beam with FRP Laminates
FRP Reinforcement of RC Beams and Slabsm
Shear Stress Calculator.exe
ANN Model for Confined RC Circular Column.exe
PILE Analysis Design v1.4
Pile Cap Design Calculation
Pile Capacity
RC Element Analysis and Design Program
Rectangular Concrete Beam Design for Flexure, Shear, Crack Control and Inertia
Reinforcing Bar Development and Splice Lengths ACI 318-11
Retaining Wall with Anchors
Curved beam
Design One Way Slabs
Design of Beams
Water Copacity & Weight of tank
AISC Beam End Connection Design
Analysis of a 2d Frame Subject to Distributed Loads Point Loads and Moments
Beam Calculator_v13
Beam Connection in Single Shear Based on AISC-ASD 9th Edition
Beam Design and Analysis V9
Beam Design for Moment, Shear & Torsion
Beam Design with Excel (Coefficient Method)
Beam End Connections Using Clip Angles
Bearing Capacity All Methods
Bricks Calculation – Password-ali
Calculo De Espectro De Pseudo – Aceleraciones (Norma E030-2014?DS-003-2016)
Canadian Seismic Design of Steel Structures
Cantilever Column & Footing Design Based on AISC 360-10, ACI 318-14, and 2015 IBC 1807.3
Capacity Calculations of Structural Membersm
Circular Water Tank With Domcal Top and Base
Column Design with Excel
Computer Aided Design Beam
Concrete Beam Design (CSA A23.1-94)
Design of Corbel
Coupling Beam Design
Crane Beam Design
Cylindrical Water Tank Design Spreadsheet
Design of Braced Shore Pile
Design of Cantilever Retaining Wall as per ACI 318-05
Design of Cantilever Slab
Design of Dolby Reinforced Concrete Beam
Design of Pile
Design of Saw Tooth Slabless Stair
Design of Slab Mat Foundation With Four Columns
Design of Stair
DRAG Reinforcement
Dynamic Foundation Design
Helicoidal Staircase Design Spreadsheet
LdgPiles 2.1 – Pile Design Spreadsheet
Ledge Design of Beam to take TT Slab
Lintel Design
Load Analysis of Building
LRFD Composite Beam Design
Minimum Thickness of Solid Slab according to ACI
One Way Slab Design Spreadsheet according to ACI
Pad Foundation Design
Pavement Design Spreadsheet – CCAA Method
Pavement Design Worksheet according to AASHTO
Pile Cap Design
Pile Foundation Concrete Column Design
Pile Foundation Design Spreadsheet
Pile Foundation Design.doc
Punching Shear (CORNER B3-TYP)
Punching Shear-With Shear Reinforcement
Ractangular Ground Water Tank Design
RC Beam Design and Analysis Spreadsheet
RC Workbook
Reinforced Concrete Workbook
Seismic Analysis Spreadsheet according to IBC
Settlement Calculation of Pile Group
Shear Reinforcement Calculation
Slope Stability by Bishop Method VBAm
Soil Bearing and Pile Capacity Calculation Spreadsheet
Soil Loss and Sediment Discharge Calculation Tool
SoilLossTool – Soil Loss and Sediment Discharge Calculation Tool
Spread Footing Design Spreadsheet
Spreadsheet to Calculate Floor Vibration
Steel Element Design
Strap Footing Design Spreadsheet
Truss Design Spreadsheet
UBC97 Earthquake Lateral Forces
Ultimate Design Beam (Tension and Compression Reinforcement)
Circular Column Design Spreadsheetm
ANN Building Period Predictor.exe
Beam on Elastic Foundation
Elastic Analysis of Simply Supported T Beam.exe
Beam Design including Torsion
Steel Weight and Concrete Volume Quantities Takeoff
Design of Rectangular Section Subjected to Bending and Sheer
Check Deflection of Beam according to ACI318-95
Design of Rectangle Concrete Beams for Shear according to ACI
Corbel Deisgn
Curved Beam Normal Stress Calculator.exe
Deep Beam Design
Design of Section for Tension, Compresion and Torsion
Design Of Positive Moment On The Beams
One Way Slab Design to Eurocode 2m
RC Element Design and Analysis
RC Shear Wall Design and Analysis
Analysis of Doubly Pitched Building
Structural Analysis of Simply Supported Beam.exe
Shear Wall Load Distribution
Two Way Slab Design according to Eurocode 2
Topographic Wind Factor Kzt Calculation – ASCE 7-10
Design of RC Panelled Beams
Seismic Force Canada Code CNBC2005 V421
Continuous Beams Design Spreadsheetm
Continuous Beams Design -Rigorous Continuous Beamsm
ACI 318 -350 P-M Interaction Diagram 1.0
Calculation Loading on Beam
Daily work Programme New
Design 3 Pile Cap
Design all structural elements
Design Beam (Double)
Design of Rectangular Water Tank
Design Pad & Chimney Foundation
Design Slab(Two-way)
Design of Isolated Footing
Pile cap design_columns
pile no. & column Design
Pile_capacity(ApendixB-TCVN205 – 1998)
Program for Combined Foundation Design With Piles
ASCE710W
Beam Investigation
Bore Pile Design BS 8004
Combined Rectangular Pilecap Design
Design of Base Plate
FRP Reinforcementm
Ground_anchors 1.6
Ground_anchors 1.3
Ground_anchors 1.5
Coulomb Trial Wedge Example Active Pressure
Load Combinationsm
Loads on Beams and Slabs
Member Design – Reinforced Concrete Beam BS8110m
Micropile Structural Capacity Calculation
Pile Design by IS & IRS
Pile design
Pile Load Calculation.xlt
Prestressed Beam
Post tensioned Analysis & Design
Rectangular HSS & Box Shaped Members – Combined Bending Shear and To.docx
Reinforced Retainig walls Design
retaining wall with piles
Shear Connection Design
Slab Design (version 1)
Soil Arching – Braced Excavation
Staircase Calculations
Steel Connection Design
Trench design
Two Way Slab Design
Allowable Combined Bending Shear and Torsion
Bridge Design v1.1
Design of Raft Foundation
Prestressed, Post-Tensioned Concrete Section (ACI 318-08)
ACI 318 -350 P-M Interaction Diagram 2.1
AnchorageToConcrete
AnchorageToMasonry
Corbel
RestrainedRetainingWall
ShearWall
ShearWallOpening
Top Plate Connection
WallFooting
WallLateralForce-IBC
WallLateralForce-UBC
Diaphragm Design
Shear Wall Design
Design of Counter Fort Retaining Wall
Design of Circular Slab with Hole
Counter Fort Retaining Wall
Counterfort Retaining Wall Analysis and Designm
Crack width BS 8110
Crack Width Calculation
Crane Load Calculation
Dam Analysis Based on IS6512 – 1984 and USBR
Dead Load Calculation for RCC T Girder Deck
Design of Deck Slab
Column Deformation Compatibility Design using Finite Element Method
Design of Anchor Block for Underground Pipeline
Design of Beam for Vertical Bending and Shear
Design of Elastomeric Bearings for Solid Slab Deckings
Design of Jetty – Ocean Structures
Design of Multispan Beam – ACI Method
Design of Pile Cap
Design of Piperack
Design of Retaining Tank Walls as Per IS 3370
Design of Square Water Tank
Design of Steel Bridge
Diversion Dam Design
Calculation of loads For Outlet Structure
Calculation of Force and Bending Moment Due to Earth Pressure on a Cantilevering Wall
Electric Motor Plateform
Design of Retaining Wall
Hydro Dynamic Pressure Distribution as Per IS1893-1984
Design Basis For Insert Plate For Pipe Support
Pedestal Design of Eccentric Loading
Design of Foundation
Column Design
Calculation of Live Load Reaction for Abutments for Three Lane Bridges
Computation of Load Due to Various Types of Pier Substructures
Permissible Stresses in Concrete
Doubly Reinforced Concrete Beam Design
Design of Expansion Joint for PSC Continuous Type Superstructure
Moving Point Loads Line Bam Analysis
Pedestal Design
Pit Design
Positioning of IRC Live Loads
Power channel rectangular section
Power channel-Rectangular section at 50mCH-
Calculation of Section Properties
Design of Cross Girder
RC Column Design
Design Of Retaining Wall (Powerchannel Type-I)m
Retaining Wall Design Based on CBC 2007
Shear key in Base Plate
Shear Key
Shearkey Design
Side wall Desilting Basin
Slab Design
Slab Pedestal
Square Interior Column Punching Shear Check
Srinagr Power Chanel
Srinagr Power Chanel
Stability analysis Nafra
Stability analysis Tashiding
Stability Check for Block Pedestal Capacity
Stair case
Staircase Design
Steel Bridge Super Structure Designm
Stormwater Drain & Evaporation Pond BS 140
Design of HRT Section
Typical Retaining Wall
User Defined Table
Calculation of Water Current Forces
Computation of Wind Force on Superstructure for Pier
Anchor Block Design according to IS
Axial Force and Unaxial Bending
Basement Retaining Wall Design Based on ACI 318-05
Calculation of Effective Length Factor
Calculation of Live Load Reaction for Pier Substructure
Calculations of Blast Pressure Based on TNT Value
Cantilever Retaining Wallm
Column Design Checks
Computation of Effective length for Moment Frame
Influence Lines in Continuous Beams
Seismic Loads for Liquid-Containing Rectangular RC Tank, According ACI 350
Design of RC Column for Axial load only According ACI318M-08
Retaining Wall with Counterfort Check of Stability & Calculation of Internal forces
Flexural Crack width Calculation for Rectangular RC
Analysis & Design of Rc Beam as Per Aci 318-08
Isolated Foundation Calculation (ACI 318M-95)
Base Plate Design Based on AISC-ASD 9th Edition
Beam Connection Based on AISC-ASD 9th Edition
Beam on Elastic Foundation Analysis
Design for Bending Post at Top of Wall, Based on ACI 530-99 & UBC 97
Tensile Capacity of Bolts Connection Based on AISC-ASD 9th Edition
Mat Boundary Spring Generator
Design of Pile Capacity
CHS Member Design to BS 5950.XLT
Slab and Beam Type Rectangular Combined Footing
Combined Foundation For Pipe Rack
Combined Footing Design Based on ACI 318-99
Composite Beam Design with Verco Floor Deck Based on AISC-ASD
Prestressed Composite Section Design
Concrete Beam Design Based on ACI 318-99
Rectangular Concrete Column Design
Retaining Wall Design Based on ACI 318-02
Culvert Design
Slab on Metal Deck Analysis Design
Design of Isolated Slab & Beam Type Footing
Connection from Diaphragm, Ledger to CMU Wall
Seismic Design for Ecconcentrically Braced Frames Based on IBC & AISC Seismic
Seismic Design for Ecconcentrically Braced Frames Based on CBC 2001
Eccentric Footing Design Based on ACI 318-02
Flagpole Footing Design Based on Chapter 18 both IBC & UBC
Flat Slab Analysis & Design to en 1992-1m
Depressed Floor Deck Capacity Using Steel Properties Only (Non Composite)
Spread Footing Analysis
Shear Friction Reinforcing Design Based on ACI 318-02
Gabion Wall Typical Design Sheet
Design for Girder at Masonry Wall Based on ACI 530-99
Grade Beam Design Based on ACI 318-99
Concrete Slab on Grade Analysis
Guardrail Design Based on AISC-ASD & ACI 318-02
Honeycomb Beam & Panel Calculations
IBC 2000 Seismic Analysis Program
Design of Isolated Pad Footing
Joist Girder Design
AASHTO Steel Tunnel Liner Plate
Masonry Beam Design Based on ACI 530-99
Masonry Bearing Wall Design Based on ACI 530-99
Masonry Column Design Based on ACI 530-99
Retaining Wall Design Based on ACI 530-99 & ACI 318-02
Masonry Shear Wall Design Based on ACI 530-99
Masonry Shear Wall Design Based on UBC 97
Mechanical Equipment Anchorage to Concrete Based on IBC 2000
Box Beam Design Based on AISI
Calcul Des Colonnes Mixtes Soumises a Flexion Et Compression
Moving Load Analysis
Structural Steel Element Design
Seismic Design for Ordinary Concentrically Braced Frames Based on IBC & AISC Seismic
Seismic Design for Ordinary Concentrically Braced Frames Based on CBC 2001
Seismic Design for IntermediateOrdinary Moment Resisting Frames Based on AISC Seismic – LRFD
Seismic Design for Ordinary Moment Resisting Frames Based on CBC 2001 – ASD
Pad Footing Design Based on ACI 318-02
Pile Group Analysis Program
Plain Concrete Footing Design Based on ACI 318-02
Pole Foundation Analysis Program
Prestressed Girder Design
Flexural Design for Prestressed Member
Design of Pt Slabs on Expansive Soil Ground Based on Specification of PTI
Slab Punching Design Based on ACI 318-02
Continuous Beams Tables
Reinforcing Bar Development and Splice Lengths (318-05)
Reinforcing Bar Development and Splice Lengths (318-08)
Reinforcing Bar Development and Splice Lengths (318M-05)
Vertical Load Capacity for Roof Deck
Seismic Design for Special Concentrically Braced Frames Based on IBC & AISC Seismic
Seismic Design for Special Concentrically Braced Frames Based on CBC 2001
Seismic Analysis Based on Ibc 2000 (Equivalent Lateral-force Procedure)
Seismic Analysis Based on Ibc 2003 (Equivalent Lateral-force Procedure
Seismic Analysis Based on UBC 1997
Septic Tank Design Program
Seismic Design for Special Moment Resisting Frame Based on ACI
Seismic Design for Special Moment Resisting Frame Based on IBC
Seismic Design for Special Moment Resisting Frame Based on UBC
Snow Load Analysis Based on ASCE 702
Steel Joists
Subdiaphragm Design Based on IBC 2000
Design of Tie Beam
Tilt-up Panel Design based on ACI 318 – 02
Toe-Nail Connection
UBC97 Earthquake Lateral Forces (Part II)
Web Tapered Girder Design Based on AISC-ASD
Weld Capacity of Eccentric Connection Based on AISC-ASD
Check Reinforcement of WF Beam at Opening
Wind Analysis for Low-rise Building, Based on ASCE 7-02
Wind Analysis for Low-rise Building, Based on ASCE 7-98
Wind Analysis Based on UBC 1997
Wood Beam Design Base on NDS 2001
Wood Column Design
Wood Joist Design Based on NDS 2001, ICC PFC-4354 & PFC-5803


Content of 2013~2017 Collection

Civil Engineering Spreadsheets

 • Abutment Column Design
 • ACI 318-08 Rec Sec. Mx -Q-Torsion Design
 • ACI 350 & ACI224R-01 Rectangular Section Flexural Crack Width Control
 • ACI 350.3-06 Seismic Loads for Liquid-Containing Rectangular RC Tank
 • AISC-ASD89 calculation for Beam-Column member
 • Analysis for Flat roof systems in structural steel
 • Analysis of Pile Groups with Rigid Caps
 • Anchor Reinforcement
 • Anchor Reinforcement Metric Version
 • Appendix D – Anchor Bolt Anchorage
 • Appendix D – Anchor Bolt Anchorage AC! 318
 • Application for Generation of Height Span Charts Gable Frame Sheds
 • ASCE 7-10 Load Combinations
 • ASCE71OW – ASCE 7-10 Code Wind Analysis Program
 • Axial load capacities of single plates per AISC
 • Beam Investigation
 • Beaming Capacity for 2006 International Building Code
 • Bored Piles Wall and Ground Anchors
 • Bridge Concrete Deck Design
 • Bridge Design and Analysis
 • Calculator assessment of timber structures to AS1720
 • Calculator for assessment of cold formed steel structures to AS4600
 • Calculator for assessment of steel structures to AS4100
 • Calculation of Plane Truss
 • Cold Formed Steel Sheds Australia Height Span Limits of C-Sections
 • Composite Column
 • Concrete Beam Design (CSA A23.1-94)
 • Concrete slabs on grade
 • Concrete Special Structural Wall ACI 318-08
 • Corbel
 • Corbel Design (CBDM)
 • Design of Prestressed Double Tee Beams
 • Design of RCC Trench
 • Earthquake Lateral Forces
 • Elastomeric Bearing Design
 • Foundation Support of a Tank
 • Gable Canopy to Australian Codes
 • IBC 2006 Seismic Calculation
 • IBC2000E – Seismic loading analysis for buildings and various non building structures
 • IBC2003E – Seismic loading analysis for buildings and various non building structures
 • IBC2006E – Seismic loading analysis for buildings and various non building structures
 • IBC2009E – Seismic loading analysis for buildings and various non building structures
 • Loads Beam Slab and Spread Footing
 • Loads beneath Rigid Pile Caps or Rafts
 • Mast – Supporting Guyline
 • Member Design – Reinforced Concrete Beam B58110
 • Micropile Structural Capacity Calculation
 • PCI Stud Tension Breakout
 • Pile design
 • Prestressed Girder Design
 • RC Element Design to Indian Standards
 • RC Rectangular Section Design to BS811O Part 1 & 2
 • Re Bars
 • Re Bars (318 -05)
 • Re Bars (318-08)
 • Re Bars (318M-05)
 • Rectangular HSS & Box Shaped Members
 • Rectangular HSS & Box Shaped Members – Combined Bending Shear and Torsion
 • Rectangular Section Flexural Crack Width Control
 • Reinforced Concrete Staircase ACI-318-08
 • Reinforced Concrete Circular Columns
 • Reinforced Concrete Pad Footing AS3600 Compliant
 • Reinforced Concrete Rectangular Columns
 • Reinforced Concrete Sections to BS 8007
 • Retaining Wall Calculation
 • Retaining Wall Design
 • Retaining Walls
 • Roof Deck
 • Sheet Piling
 • Slab Design Base on BS Code
 • Snow Loading on FLat Roof
 • Soil Bearing Capacity Calculation
 • Standard hook bars in tension for AC! 318-08
 • Steel Roof and Floor Deck
 • Stresses Beneath Pads Under Eccentric Loads
 • UBC97 Earthquake Lateral Forces
 • US Steel Sheet Pile Design
 • X-bracing Design
 • All Structural Section Tables
 • Beam on Elastic Foundation Analysis
 • Concrete Design
 • Design of Structural Elements
 • Engineering with the spreadsheets
 • Footing Design
 • GoBeam
 • International Lateral Loads
 • Lateral Programs
 • Masonry Design
 • Misc Spreadsheets
 • Other Structural Spreadsheets
 • RC Stair design according to BS 8110
 • RC Spreadsheet v1
 • RC Spreadsheet v3
 • RC Spreadsheet v4a
 • Response Spectrum Workbook
 • Steel Design Spreadsheets
 • Structural Design Spreadsheets
 • Structural Tool Kit 3.37
 • UBC Seismic Calculations
 • WSBeam
 • AASHTO LRFD Slab
 • AC1318-08 RC Beam
 • Aluminum Capacity Design
 • Aluminum Rectangular Tube Design
 • Beam Analysis Spreadsheet
 • Beam Analysis Spreadsheet (Metric)
 • Beam Design Functions
 • Beam Reactions
 • Beam with stress
 • Beams
 • Beams on Elastic Foundation
 • BS 5950 Circular Hollow members
 • Built-in beam with 2 symmetric point loads
 • Checking Steel Members with Various Reinforcements
 • Continuous Beam Analysis (up to 4 spans)
 • Continuous Concrete Beams
 • Crane Design Guide to BS5950
 • Curved Beams
 • Design of Rectangular Column
 • EC3 Calculations
 • Enhanced Beam Analysis and Design
 • Flexure and Torsion of Single Angles
 • FRP Reinforcement of RC Beams & Slabs
 • Grating Aluminum Beam Design
 • Historic 1939 UK Steel Section Properties
 • Indian Steel Sections
 • Influence lines in continuous beam

Structural Details

 • AISC-LRFD HSS Bracing Punch Plate Connection
 • AISC-LRFD-HSS-Virendeel Connections
 • AISC-Weld calculation for built up beams
 • Analysis and Design of Steel Columns & Beams
 • Analysis of steel beam end connections using double clip an
 • Analysis of steel beams subject to concentrated loads
 • Analysis of Steel Column Base Plate
 • Anchor Bolt anchorage
 • Angle Seat Detail
 • Angle Section Properties
 • Angle type tension fitting
 • Base Plate analysis
 • Bolted Connection Angle Brace Tension
 • Bolted End Plate Splice Apex Connection of Portal Frame
 • Calculation for mixed concrete-wood floor
 • Channel type tension fitting
 • Check of Tubular Members as per API RP2A – LFRD Code
 • Beam Connections using clip angle
 • Coped W-Beam seat
 • Dayton-Shear-Reinforcement-System-For-Round-Columns
 • Dayton-Shear-Reinforcement-System-For-Square-Columns
 • Deck Slab
 • Design of anchorage for underground storage tanks
 • Design of Moment Connection
 • Design of Plate Elements
 • Design of Spread Footing
 • Embedment Strength of stud plate
 • Gusset Plate Connection for Truss
 • Load Combinations
 • Mast Design
 • Member Design – Steel Beam Column design to BS5950
 • Method of Jet Grouting
 • Monorail Design
 • Offshore Tubular Joints Punch Check as per API-WSD
 • Plates straps and rivets
 • Pole Foundation IBC 2003
 • Pre-Cast Column Connection Design
 • Precast Concrete Plank
 • Rectangular Spread Footing Analysis
 • Rectangular Steel Bar Design
 • Roof Purlin Design
 • Semi-Circular Tension Fitting
 • Shackle Calculations
 • Shear Friction ACI 318-02
 • Shear Lug Design
 • Simple Shear Connection Design AISC
 • Snap Fit Beam Calculator
 • Spread Footing_vl.04
 • Stair Stringer Design
 • Steel Beam Bearing Plate Design
 • Steel Beam End Connection Design
 • Steel Beam with Web Openings
 • Steel Reinforcing Platefor Masonry
 • Stress in a plate due to a point load
 • Two-Way Slab Design to BS 8110

Geotechnical Spreadsheets

 • Account The Shear Size Of Bored Piles
 • Analysis of a sheet pile wall
 • Analysis of a slip on a long natural slope
 • Analysis of Gabions
 • Axial and Lateral Load Piles (FEM)
 • Bearing Capacity
 • Bore Pile Design BS 8004
 • Bored Pile Deep Foundation
 • Bored Piles For The Analysis of Layered Soil
 • Boring Log
 • Cantilever retaining wall analysis
 • Concrete Box Culvert analysis and Design
 • Drained Strip Foundation En1997
 • Immediate Pad Footing Settlement
 • Lateral pressure against retaining wall due to surcharge loads
 • Pile Capacity Calculation
 • Reinforced Retaining Wall Design
 • Simple Geotechnics Calculations
 • Soil Arching – Braced Excavations
 • Surcharge Loads Tips – 2
 • Surcharge Loads types
 • Surcharge Point Loads
 • Tunnel Design – Initial Support with Steel Liner Plate
 • Wall Pressure Analysis

Finite Element Method (FEM) Spreadsheets

  • ۲D Frame Analysis
  •  Beam Analysis with FEM
  • Bolt Connection Analysis with FEM
  • ExcelFEM_ 2D (for Excel 2003)
  • Excel FEM_ 2D (for Excel 2007 & Excel 2010)
  • Exc eIFEM_ 3D (for Excel 2003)
  • ExceIFEM_3D (for Excel 2007 & Excel 2010)
  • Truss Analysis with FEM

 

به کانال تلگرام سایت ما بپیوندید