مجموعه کامل آیین نامه ها، استاندارد، تفاسیر، راهنما و مثالهای آیین نامه بتن ACI سال ۲۰۱۹

19
4911
مجموعه کامل آیین نامه ها، استاندارد، تفاسیر، راهنما و مثالهای آیین نامه بتن ACI سال 2019

دانلود مجموعه کامل آیین نامه ها، استاندارد، تفاسیر، راهنما و مثالهای آیین نامه بتن ACI سال ۲۰۱۹

استاندارد ها

آیین نامه ها

سازه های خاص

راهنما

تکنیکال نوت

لیست مجموعه:

 • •    ACI 117-10(15) Specification for Tolerances for Concrete Construction and Materials and Commentary
  •    ACI 117.1R-14 Guide for Tolerance Compatibility in Concrete Construction
  •    ACI 117M-10(15) Specification for Tolerances for Concrete Construction and Materials and Commentary (Metric)
  •    ACI 121.1R-16 Guide to Quality Management Auditing in the Concrete Industry
  •    ACI 121R-08 Guide for Concrete Construction Quality Systems in Conformance with ISO 9001
  •    ACI 122R-14 Guide to Thermal Properties of Concrete and Masonry Systems
  •    ACI 130R-19 Report on the Role of Materials in Sustainable Concrete Construction
  •    ACI 131.1R-14 Information Delivery Manual for Cast-in-Place Concrete
  •    ACI 131.2R-17 Guide to Use of Industry Foundation Classes in Exchange of Reinforcement Models
  •    ACI 132R-14 Guide for Responsibility in Concrete Construction
  •    ACI 201.1R-08 Guide for Conducting a Visual Inspection of Concrete in Service
  •    ACI 201.2R-16 Guide to Durable Concrete
  •    ACI 207.1R-05 Guide to Mass Concrete
  •    ACI 207.2R-07 Report on Thermal and Volume Change Effects on Cracking of Mass Concrete
  •    ACI 207.3R-18 Report on Practices for Evaluation of Concrete in Existing Massive Structures for Service Conditions
  •    ACI 207.4R-05 Cooling and Insulating Systems for Mass Concrete
  •    ACI 207.5R-11 Report on Roller-Compacted Mass Concrete
  •    ACI 207.6R-17 Report on the Erosion of Concrete in Hydraulic Structures
  •    ACI 209.2R-08 Guide for Modeling and Calculating Shrinkage and Creep in Hardened Concrete
  •    ACI 209R-92 Prediction of Creep, Shrinkage, and Temperature Effects in Concrete Structures
  •    ACI 211.1-91 Standard Practice for Selecting Proportions for Normal, Heavyweight, and Mass Concrete
  •    ACI 211.4R-08 Guide for Selecting Proportions for High-Strength Concrete Using Portland Cement and Other Cementitious Materials
  •    ACI 211.5R-14 Guide for Submittal of Concrete Proportions
  •    ACI 211.6T-14 Aggregate Suspension Mixture Proportioning Method
  •    ACI 211.7R-15 Guide for Proportioning Concrete Mixtures with Ground Limestone and Other Mineral Fillers
  •    ACI 211.8R-15 Guide to Troubleshooting Concrete Mixture Issues as Influenced by Constitutive Materials, Jobsite Conditions, or Testing Practices
  •    ACI 211.9R-18 Guide to Selecting Proportions for Pumpable Concrete
  •    ACI 212.3R-16 Report on Chemical Admixtures for Concrete
  •    ACI 213R-14 Guide for Structural Lightweight-Aggregate Concrete
  •    ACI 214.4R-10 Guide for Obtaining Cores and Interpreting Compressive Strength Results
  •    ACI 214R-11 Guide to Evaluation of Strength Test Results of Concrete
  •    ACI 216.1-14 Code Requirements for Determining Fire Resistance of Concrete and Masonry Construction Assemblies
  •    ACI 216.1M-07  Code Requirements for Determining Fire Resistance of Concrete and Masonry Construction Assemblies (Metric)
  •    ACI 221.1R-98 Report on Alkali-Aggregate Reactivity
  •    ACI 221R-96 Guide for Use of Normal Weight and Heavyweight Aggregates in Concrete
  •    ACI 222.2R-14 Report on Corrosion of Prestressing Steels
  •    ACI 222.3R-11 Guide to Design and Construction Practices to Mitigate Corrosion of Reinforcement in Concrete Structures
  •    ACI 222R-01 Protection of Metals in Concrete Against Corrosion
  •    ACI 223R-10 Guide for the Use of Shrinkage-Compensating Concrete
  •    ACI 224.1R-07 Causes, Evaluation, and Repair of Cracks in Concrete Structures
  •    ACI 224.2R-92 Cracking of Concrete Members in Direct Tension
  •    ACI 224.3R-95 Joints in Concrete Construction
  •    ACI 224.4R-13 Guide to Design Detailing to Mitigate Cracking
  •    ACI 224R-01 Control of Cracking in Concrete Structures
  •    ACI 225R-16 Guide to the Selection and Use of Hydraulic Cements
  •    ACI 228.1R-19 Report on Methods for Estimating In-Place Concrete Strength
  •    ACI 228.2R-13 Report on Nondestructive Test Methods for Evaluation of Concrete in Structures
  •    ACI 229R-13 Report on Controlled Low-Strength Materials
  •    ACI 230.1R-09 Report on Soil Cement
  •    ACI 231R-10 Report on Early-Age Cracking – Causes, Measurement, and Mitigation
  •    ACI 232.1R-12 Report on the Use of Raw or Processed Natural Pozzolans in Concrete
  •    ACI 232.2R-18 Report on the Use of Fly Ash in Concrete
  •    ACI 232.3R-14 Report on High-Volume Fly Ash Concrete for Structural Applications
  •    ACI 233R-17 Guide to the Use of Slag Cement in Concrete and Mortar
  •    ACI 234R-06 Guide for the Use of Silica Fume in Concrete
  •    ACI 237R-07 Self-Consolidating Concrete
  •    ACI 238.1R-08 Report on Measurements of Workability and Rheology of Fresh Concrete
  •    ACI 238.2T-14 Concrete Thixotropy (TechNote)
  •    ACI 239R-18 Ultra-High-Performance Concrete An Emerging Technology Report
  •    ACI 241R-17 Report on Application of Nanotechnology and Nanomaterials in Concrete
  •    ACI 301-16 Specifications for Structural Concrete
  •    ACI 302.1R-15 Guide to Concrete Floor and Slab Construction
  •    ACI 302.2R-06 Guide for Concrete Slabs that Receive Moisture-Sensitive Flooring Materials
  •    ACI 303R-12 Guide to Cast-in-Place Architectural Concrete Practice
  •    ACI 304.2R-17 Guide to Placing Concrete by Pumping Methods
  •    ACI 304.3R-96 Heavyweight Concrete – Measuring, Mixing, Transporting, and Placing
  •    ACI 304.4R-95 Placing Concrete with Belt Conveyors
  •    ACI 304.6R-09 Guide for Use of Volumetric-Measuring and Continuous-Mixing Concrete Equipment
  •    ACI 304R-00 Guide for Measuring, Mixing, Transporting, and Placing Concrete
  •    ACI 305.1-14 Specification for Hot Weather Concreting
  •    ACI 305.1M-14 Specification for Hot Weather Concreting (Metric)
  •    ACI 305R-10 Guide to Hot Weather Concreting
  •    ACI 306.1-90 Standard Specification for Cold Weather Concreting
  •    ACI 306R-16 Guide to Cold Weather Concreting
  •    ACI 307-08 Code Requirements for Reinforced Concrete Chimneys and Commentary
  •    ACI 308-213R-13 Report on Internally Cured Concrete Using Prewetted Absorptive Lightweight Aggregate
  •    ACI 308.1-11 Specification for Curing Concrete
  •    ACI 308.1M-11 Specification for Curing Concrete (Metric)
  •    ACI 308R-16 Guide to External Curing of Concrete
  •    ACI 309.1R-08 Report on Behavior of Fresh Concrete During Vibration
  •    ACI 309.2R-15 Guide to Identification and Control of Visible Surface Effects of Consolidation on Formed Concrete Surfaces
  •    ACI 309.5R-00 Compaction of Roller-Compacted Concrete
  •    ACI 309R-05 Guide for Consolidation of Concrete
  •    ACI 310R-13 Guide to Decorative Concrete
  •    ACI 311.4R-05 Guide for Concrete Inspection
  •    ACI 311.6-18 Specification for Testing Ready Mixed Concrete
  •    ACI 311.6M-09 Specification for Ready Mixed Concrete Testing Services (Metric)
  •    ACI 311.7-18 Specification for Inspection of Concrete Construction
  •    ACI 313-16 Design Specification for Concrete Silos and Stacking Tubes for Storing Granular Materials and Commentary
  •    ACI 314R-16 Guide to Simplified Design for Reinforced Concrete Buildings
  •    ACI 315R-18 Guide to Presenting Reinforcing Steel Design Details
  •    ACI 318-14 Building Code Requirements for Structural Concrete and Commentary
  •    ACI 318.2-14 Building Code Requirements for Concrete Thin Shells and Commentary
  •    ACI 318M-14 Building Code Requirements for Structural Concrete and Commentary (Metric)
  •    ACI 325.11R-01 Accelerated Techniques for Concrete Paving
  •    ACI 325.12R-02 Guide for Design of Jointed Concrete Pavements for Streets and Local Roads
  •    ACI 325.13R-06 Concrete Overlays for Pavement Rehabilitation
  •    ACI 325.14R-17 Guide for Design and Proportioning of Concrete Mixtures for Pavements
  •    ACI 325.9R-15 Guide for Construction of Concrete Pavements
  •    ACI 327R-14 Guide to Roller-Compacted Concrete Pavements
  •    ACI 329.1T-18 Minimum Cementitious Materials Content in Specifications
  •    ACI 329R-14 Report on Performance-Based Requirements for Concrete
  •    ACI 330.1-14 Specification for Unreinforced Concrete Parking Lots and Site Paving
  •    ACI 330.1M-14 Specification for Unreinforced Concrete Parking Lots and Site Paving
  •    ACI 330.2R-17 Guide for the Design and Construction of Concrete Site Paving for Industrial and Trucking Facilities
  •    ACI 330R-08 Guide for the Design and Construction of Concrete Parking Lots
  •    ACI 332-14 Residential Code Requirements for Structural Concrete and Commentary
  •    ACI 332.1R-18 Guide to Residential Concrete Construction
  •    ACI 334.1R-92 Concrete Shell Structures-Practice and Commentary
  •    ACI 334.3R-05 Construction of Concrete Shells Using Inflated Forms
  •    ACI 336.1-01 Specification for the Construction of Drilled Piers
  •    ACI 336.2R-88 Suggested Analysis and Design Procedures for Combined Footings and Mats
  •    ACI 336.3R-14 Report on Design and Construction of Drilled Piers
  •    ACI 341.2R-14 Report on Analysis and Design of Seismic-Resistant Concrete Bridge Systems
  •    ACI 341.3R-07  Seismic Evaluation and Retrofit Techniques for Concrete Bridges
  •    ACI 341.4R-16 Report on the Seismic Design of Bridge Columns Based on Drift
  •    ACI 342R-16 Report on Flexural Live Load Distribution Methods for Evaluating Existing Bridges
  •    ACI 343.1R-12 Guide for the Analysis and Design of Reinforced and Prestressed Concrete Guideway Structures
  •    ACI 343R-95 Analysis and Design of Reinforced Concrete Bridge Structures
  •    ACI 345.1R-16 Guide to Maintenance of Concrete Bridge Members
  •    ACI 345.2R-13 Guide for Widening Highway Bridges
  •    ACI 345R-11 Guide for Concrete Highway Bridge Deck Construction
  •    ACI 347.2R-17 Guide for ShoringReshoring of Concrete Multistory Buildings
  •    ACI 347.3R-13 Guide to Formed Concrete Surfaces
  •    ACI 347R-14 Guide to Formwork for Concrete
  •    ACI 349-13 Code Requirements for Nuclear Safety-Related Concrete Structures and Commentary
  •    ACI 349.1R-07 Reinforced Concrete Design for Thermal Effects on Nuclear Power Plant Structures
  •    ACI 349.2R-07(14) Guide to the Concrete Capacity Design (CCD) Method – Embedment Design Examples
  •    ACI 349.3R-18 Report on Evaluation and Repair of Existing Nuclear Safety-Related Concrete Structures
  •    ACI 350-06 Code Requirements for Environmental Engineering Concrete Structures and Commentary
  •    ACI 350.1-10 Specification for Tightness Testing of Environmental Engineering Concrete Containment Structures and Commentary
  •    ACI 350.1M-10 Specification for Tightness Testing of Environmental Engineering Concrete Containment Structures and Commentary (Metric)
  •    ACI 350.2R-04 Concrete Structures for Containment of Hazardous Materials
  •    ACI 350.3-06 Seismic Design of Liquid-Containing Concrete Structures and Commentary
  •    ACI 350.4R-04 Design Considerations for Environmental Engineering Concrete Structures
  •    ACI 350.5-12 Specifications for Environmental Concrete Structures
  •    ACI 350.5M-12 Specifications for Environmental Concrete Structures (Metric)
  •    ACI 350M-06 Code Requirements for Environmental Engineering Concrete Structures and Commentary (Metric)
  •    ACI 351.1R-12 Report on Grouting between Foundations and Bases for Support of Equipment and Machinery
  •    ACI 351.2R-10 Report on Foundations for Static Equipment
  •    ACI 351.3R-18 Report on Foundations for Dynamic Equipment
  •    ACI 351.4-14 Specification for Installation of Cementitious Grouting between Foundations and Equipment Bases
  •    ACI 351.4M-14 Specification for Installation of Cementitious Grouting between Foundations and Equipment Bases (Metric)
  •    ACI 351.5-15 Specification for Installation of Epoxy Grout between Foundations and Equipment Bases
  •    ACI 352.1R-11 Guide for Design of Slab-Column Connections in Monolithic Concrete Structures
  •    ACI 352R-02 Recommendations for Design of Beam-Column Connections in Monolithic Reinforced Concrete Structures
  •    ACI 355.2-07 Qualification of Post-Installed Mechanical Anchors in Concrete and Commentary
  •    ACI 355.3R-11 Guide for Design of Anchorage to Concrete – Examples Using ACI 318 Appendix D
  •    ACI 355.4-11 Qualification of Post-Installed Adhesive Anchors in Concrete and Commentary
  •    ACI 355.4M-11 Qualification of Post-Installed Adhesive Anchors in Concrete and Commentary (Metric)
  •    ACI 357.2R-10 Report on Floating and Float-In Concrete Structures
  •    ACI 357.3R-14 Guide for Design and Construction of Waterfront and Coastal Concrete Marine Structures
  •    ACI 357R-84 Guide for the Design and Construction of Fixed Offshore Concrete Structures
  •    ACI 360R-10 Guide to Design of Slabs-on-Ground
  •    ACI 362.1R-12 Guide for the Design and Construction of Durable Concrete Parking Structures
  •    ACI 362.2R-00 Guide for Structural Maintenance of Parking Structures
  •    ACI 363.2R-11 Guide to Quality Control and Assurance of High-Strength Concrete
  •    ACI 363R-10 Report on High-Strength Concrete
  •    ACI 364.10T-14 Rehabilitation of Structure with Reinforcement Section Loss (TechNote)
  •    ACI 364.11T-15 Managing Alkali-Aggregate Reaction Expansion in Mass Concrete
  •    ACI 364.12T-15 Repair of Leaking Cracks in Walls of Liquid Containment Structures
  •    ACI 364.13T-15 Repairs for Reinforcement with Shallow Cover
  •    ACI 364.14T-17 Section Loss Determination of Damaged or Corroded Reinforcing Steel Bars
  •    ACI 364.15T-18 TechNote Significance of the Shrinkage-Compensating and Nonshrink Labels on Packaged Repair Materials
  •    ACI 364.16T-18 Physical Properties and Characteristics Affecting the Sensitivity to Cracking of Cementitious Repair Materials TechNote
  •    ACI 364.17T-18 How to Measure pH of a Concrete Surface prior to Installation of a Floor Covering TechNote
  •    ACI 364.1R-07 Guide for Evaluation of Concrete Structures before Rehabilitation
  •    ACI 364.2T-08 Increasing Shear Capacity Within Existing Reinforced Concrete Structures (TechNote)
  •    ACI 364.3R-09 Guide for Cementitious Repair Material Data Sheet
  •    ACI 364.3T-15 Treatment of Exposed Epoxy-Coated Reinforcement in Repair (TechNote)
  •    ACI 364.4T-10 Determining the Load Capacity of a Structure When As-Built Drawings are Unavailable (TechNote)
  •    ACI 364.5T-10 Importance of Modulus of Elasticity in Surface Repair Materials (TechNote)
  •    ACI 364.6T-02(11) Concrete Removal in Repairs Involving Corroded Reinforcing Steel (TechNote)
  •    ACI 364.7T-02(11) Evaluation and Minimization of Bruising (Microcracking) in Concrete Repair (TechNote)
  •    ACI 364.8T-02(11) Use of Hydrodemolition for Concrete Removal in Unbonded Post-Tensioned Systems (TechNote)
  •    ACI 364.9T-03(11) Cracks in a Repair (TechNote)
  •    ACI 365.1R-17 Report on Service Life Prediction
  •    ACI 369.1-17 Standard Requirements for Seismic Evaluation and Retrofit of Existing Concrete Buildings
  •    ACI 369.1M-17 Standard Requirements for Seismic Evaluation and Retrofit of Existing Concrete Buildings
  •    ACI 369R-11 Guide for Seismic Rehabilitation of Existing Concrete Frame Buildings and Commentary
  •    ACI 370R-14 Report for the Design of Concrete Structures for Blast Effects
  •    ACI 371R-16 Guide for the Analysis, Design, and Construction of Elevated Concrete and Composite Steel-Concrete Water Storage Tanks
  •    ACI 372R-13 Guide to Design and Construction of Circular Wire- and Strand-Wrapped Prestressed
  •    ACI 374.1-05 Acceptance Criteria for Moment Frames Based on Structural Testing and Commentary
  •    ACI 374.2R-13 Guide for Testing Reinforced Concrete Structural Elements under Slowly Applied Simulated Seismic Loads
  •    ACI 374.3R-16 Guide to Nonlinear Modeling Parameters for Earthquake-Resistant Structures
  •    ACI 376-11 Code Requirements for Design and Construction of Concrete Structures for the Containment of Refrigerated Liquefied Gases
  •    ACI 376M-11 Code Requirements for Design and Construction of Concrete Structures for the Containment of Refrigerated Liquefied Gases (Metric)
  •    ACI 408.2R-12 Report on Bond of Steel Reinforcing Bars Under Cyclic Loads
  •    ACI 408.3R-09 Guide for Lap Splice and Development Length of High Relative Rib Area Reinforcing Bars in Tension and Commentary
  •    ACI 408R-03 Bond and Development of Straight Reinforcing Bars in Tension
  •    ACI 421.1R-08 Guide to Shear Reinforcement for Slabs
  •    ACI 421.2R-10 Guide to Seismic Design of Punching Shear Reinforcement in Flat Plates
  •    ACI 421.3R-15 Guide to Design of Reinforced Two-Way Slab Systems
  •    ACI 423.10R-16 Guide to Estimating Prestress Loss
  •    ACI 423.3R-17 Recommendations for Concrete Members Prestressed with Single-Strand Unbonded Tendons
  •    ACI 423.4R-14 Report on Corrosion and Repair of Unbonded Single-Strand Tendons
  •    ACI 423.7-14 Specification for Unbonded Single-Strand Tendon Materials
  •    ACI 423.8R-10 Report on Corrosion and Repair of Grouted Multistrand and Bar Tendon Systems
  •    ACI 435.8R-85 Observed Deflections of Reinforced Concrete Slab Systems, and Causes of Large Deflections
  •    ACI 435R-95 Control of Deflection in Concrete Structures
  •    ACI 437.1R-07 Load Tests of Concrete Structures – Methods, Magnitude, Protocols, and Acceptance Criteria
  •    ACI 437.2-13 Code Requirements for Load Testing of Existing Concrete Structures and Commentary
  •    ACI 437.2M-13 Code Requirements for Load Testing of Existing Concrete Structures and Commentary (Metric)
  •    ACI 437R-03 Strength Evaluation of Existing Concrete Buildings
  •    ACI 439.3R-07 Types of Mechanical Splices for Reinforcing Bars
  •    ACI 439.4R-09 Report on Steel Reinforcement – Material Properties and U.S. Availability
  •    ACI 439.5R-18 Guide for the Specification, Manufacture, and Construction Use of Welded Wire Reinforcement
  •    ACI 439.6R-19 Guide for the Use of ASTM A1035 A1035M Type CS Grade 100 (690) Steel Bars for Structural Concrete
  •    ACI 440.1R-15 Guide for the Design and Construction of Structural Concrete Reinforced with Fiber-Reinforced Polymer Bars
  •    ACI 440.2R-17 Guide for the Design and Construction of Externally Bonded FRP Systems for Strengthening Concrete Structures
  •    ACI 440.3R-12 Guide Test Methods for Fiber-Reinforced Polymer Composites for Reinforcing or Strengthening Concrete and Masonry Structures
  •    ACI 440.4R-04 Prestressing Concrete Structures with FRP Tendons
  •    ACI 440.5-08 Specification for Construction with Fiber-Reinforced Polymer Reinforcing Bars
  •    ACI 440.5M-08 Specification for Construction with Fiber-Reinforced Polymer Reinforcing Bars (Metric)
  •    ACI 440.6-08(17) Specification for Carbon and Glass Fiber-Reinforced Polymer Bar Materials for Concrete Reinforcement
  •    ACI 440.6M-08 Specification for Carbon and Glass Fiber-Reinforced Polymer Bar Materials for Concrete Reinforcement (Metric)
  •    ACI 440.7R-10 Guide for the Design and Construction of Externally Bonded Fiber-Reinforced Polymer Systems
  •    ACI 440.8-13 Specification for Carbon and Glass Fiber-Reinforced Polymer (FRP) Materials Made by Wet Layup
  •    ACI 440.8M-13 Specification for Carbon and Glass Fiber-Reinforced Polymer (FRP) Materials Made by Wet Layup (Metric)
  •    ACI 440.9R-15 Guide to Accelerated Conditioning Protocols for Durability Assessment of Internal and External FRP Reinforcement
  •    ACI 440R-07 Report on Fiber-Reinforced Polymer (FRP) Reinforcement for Concrete Structures
  •    ACI 441.1R-18 Report on Equivalent Rectangular Concrete Stress Block and Transverse Reinforcement for High-Strength Concrete Columns
  •    ACI 441R-96 Report on High-Strength Concrete Columns
  •    ACI 445.1R-12 Report on Torsion in Structural Concrete
  •    ACI 445R-99 Recent Approaches to Shear Design of Structural Concrete
  •    ACI 446.1R-91 Fracture Mechanics of Concrete – Concepts, Models, and Determination of Material Properties
  •    ACI 446.3R-97 Finite Element Analysis of Fracture in Concrete Structures
  •    ACI 447.1R-18 Report on the Modeling Techniques Used in Finite Element Simulations of Concrete Structures Strengthened Using Fiber-Reinforced Polymer Materials
  •    ACI 447R-18 Design Guide for Twisting Moments in Slabs
  •    ACI 503.3-10 Specification for Producing a Skid-Resistant Surface on Concrete by the Use of Epoxy and Aggregate
  •    ACI 503.3M-10 Specification for Producing a Skid-Resistant Surface on Concrete by the Use of Epoxy and Aggregate (Metric)
  •    ACI 503.4-92 Standard Specification for Repairing Concrete with Epoxy Mortars
  •    ACI 503.5R-92 Guide for the Selection of Polymer Adhesives with Concrete
  •    ACI 503.7-07 Specification for Crack Repair by Epoxy Injection
  •    ACI 506.1R-08 Guide to Fiber-Reinforced Shotcrete
  •    ACI 506.2-13 Specification for Shotcrete
  •    ACI 506.2M-13 Specification for Shotcrete (Metric)
  •    ACI 506.4R-94 Guide for the Evaluation of Shotcrete
  •    ACI 506.5R-09 Guide for Specifying Underground Shotcrete
  •    ACI 506.6T-17 Visual Shotcrete Core Quality Evaluation Technote
  •    ACI 506R-16 Guide to Shotcrete
  •    ACI 515.2R-13 Guide to Selecting Protective Treatments for Concrete
  •    ACI 522.1-13 Specification for Pervious Concrete Pavement
  •    ACI 522.1M-13 Specification for Pervious Concrete Pavement (Metric)
  •    ACI 522R-10 Report on Pervious Concrete
  •    ACI 523.1R-06 Guide for Cast-in-Place Low-Density Cellular Concrete
  •    ACI 523.2R-96 Guide for Precast Cellular Concrete Floor, Roof, and Wall Units
  •    ACI 523.3R-14 Guide for Cellular Concretes above 50 lbft3 (800 kgm3)
  •    ACI 523.4R-09 Guide for Design and Construction with Autoclaved Aerated Concrete Panels
  •    ACI 524R-16 Guide to Portland Cement-Based Plaster
  •    ACI 530-530.1-13 Building Code Requirements and Specification for Masonry Structures
  •    ACI 533R-11 Guide for Precast Concrete Wall Panels
  •    ACI 543R-12 Guide to Design, Manufacture, and Installation of Concrete Piles
  •    ACI 544.1R-96 Report on Fiber Reinforced Concrete
  •    ACI 544.2R-17 Report on the Measurement of Fresh State Properties and Fiber Dispersion of Fiber-Reinforced Concrete
  •    ACI 544.3R-08 Guide for Specifying, Proportioning, and Production of Fiber-Reinforced Concrete
  •    ACI 544.4R-18 Guide to Design with Fiber-Reinforced Concrete
  •    ACI 544.5R-10 Report on the Physical Properties and Durability of Fiber-Reinforced Concrete
  •    ACI 544.6R-15 Report on Design and Construction of Steel Fiber-Reinforced Concrete Elevated Slabs
  •    ACI 544.7R-16 Report on Design and Construction of Fiber-Reinforced Precast Concrete Tunnel Segments
  •    ACI 544.8R-16 Report on Indirect Method to Obtain Stress-Strain Response of Fiber-Reinforced Concrete
  •    ACI 544.9R-17 Report on Measuring Mechanical Properties of Hardened Fiber-Reinforced Concrete
  •    ACI 546.2R-10 Guide to Underwater Repair of Concrete
  •    ACI 546.3R-14 Guide to Materials Selection for Concrete Repair
  •    ACI 546R-14 Guide to Concrete Repair
  •    ACI 548.10-10 Specification for Type MMS (Methyl Methacrylate Slurry) Polymer Overlays for Bridge and Parking Garage Decks
  •    ACI 548.10M-10 Specification for Type MMS (Methyl Methacrylate Slurry) Polymer Overlays for Bridge and Parking Garage Decks (Metric)
  •    ACI 548.11R-12 Guide for the Application of Epoxy and Latex Adhesives for Bonding Freshly Mixed and Hardened Concretes
  •    ACI 548.12-12 Specification for Bonding Hardened Concrete and Steel to Hardened Concrete with an Epoxy Adhesive (dual)
  •    ACI 548.13-14 Specification for Bonding Fresh Concrete to Hardened Concrete with a Multi-Component Epoxy Adhesive
  •    ACI 548.14-14 Specification for Repairing Concrete with Epoxy Mortar
  •    ACI 548.1R-09 Guide for the Use of Polymers in Concrete
  •    ACI 548.3R-09 Report on Polymer-Modified Concrete
  •    ACI 548.4-11 Specification for Latex-Modified Concrete Overlays
  •    ACI 548.4M-11 Specification for Latex-Modified Concrete Overlays (Metric)
  •    ACI 548.5R-16 Guide for Polymer Concrete Overlays
  •    ACI 548.6R-19 Polymer Concrete – Guidelines for Structural Applications
  •    ACI 548.8-07 Specification for Type EM (Epoxy Multi-Layer) Polymer Overlay for Bridge and Parking Garage Decks
  •    ACI 548.8M-07 Specification for Type EM (Epoxy Multi-Layer) Polymer Overlay for Bridge and Parking Garage Decks (Metric)
  •    ACI 548.9-08 Specification for Type ES (Epoxy Slurry) Polymer Overlay for Bridge and Parking Garage Decks
  •    ACI 548.9M-08 Specification for Type ES (Epoxy Slurry) Polymer Overlay for Bridge and Parking Garage Decks (Metric)
  •    ACI 549.1R-18 Design Guide for Ferrocement
  •    ACI 549.3R-09 Report on Glass Fiber-Reinforced Concrete Premix
  •    ACI 549.4R-13 Guide to Design and Construction of Externally Bonded Fabric-Reinforced Cementitious Matrix Systems
  •    ACI 549.5R-16 Report on Spray-up and Continuous Strand Glass Fiber-Reinforced Concrete
  •    ACI 549R-18 Report on Ferrocement
  •    ACI 550.1R-09 Guide to Emulating Cast-in-Place Detailing for Seismic Design of Precast Concrete Structures
  •    ACI 550.2R-13 Design Guide for Connections in Precast Jointed Systems
  •    ACI 550.3-13 Design Specification for Unbonded Post-Tensioned Precast Concrete Special Moment Frames Satisfying ACI 374.1
  •    ACI 550.3M-13 Design Specification for Unbonded Post-Tensioned Precast Concrete Special Moment Frames Satisfying ACI 374.1 (Metric)
  •    ACI 550.4-18 Qualification of Precast Concrete Diaphragm Connections and Reinforcement at Joints for Earthquake Loading and Commentary
  •    ACI 550.5-18 Code Requirements for the Design of Precast Concrete Diaphragms for Earthquake Motions and Commentary
  •    ACI 550.5M-18 Code Requirements for the Design of Precast Concrete Diaphragms for Earthquake Motions and Commentary (Metric)
  •    ACI 551.1R-14 Guide to Tilt-Up Concrete Construction
  •    ACI 551.2R-15 Design Guide for Tilt-Up Concrete Panels
  •    ACI 555R-01 Removal and Reuse of Hardened Concrete
  •    ACI 560R-16 Report on Design and Construction with Insulating Concrete Forms
  •    ACI 562-16 Code Requirements for Assessment, Repair, and Rehabilitation of Existing Concrete Structures and Commentary
  •    ACI 563-18 Specifications for Repair of Concrete in Buildings
  •    ACI ITG-10.1R-18 Report on Alternative Cements
  •    ACI ITG-10R-18 Practitioner’s Guide for Alternative Cements
  •    ACI ITG-4.2R-06 Materials and Quality Considerations for High-Strength Concrete in Moderate to High Seismic Applications
  •    ACI ITG-4.3R-07  Report on Structural Design and Detailing for High-Strength Concrete in Moderate to High Seismic Applications
  •    ACI ITG-5.1-07 Acceptance Criteria for Special Unbonded Post-Tensioned Precast Structural Walls Based on Validation Testing
  •    ACI ITG-5.1M-07 Acceptance Criteria for Special Unbonded Post-Tensioned Precast Structural Walls Based on Validation Testing  (Metric)
  •    ACI ITG-5.2-09 Requirements for Design of a Special Unbonded Post-Tensioned Precast Shear Wall Satisfying ACI ITG-5.1
  •    ACI ITG-7-09 Specification for Tolerances for Precast Concrete
  •    ACI ITG-7M-09 Specification for Tolerances for Precast Concrete (Metric)
  •    ACI ITG-9R-16: Report on Design of Concrete Wind Turbine Towers

جزئیات

عنوان آیین نامه ها، استاندارد، تفاسیر، راهنما و مثالهای آیین نامه بتن ACI سال ۲۰۱۹
نویسنده انجمن بتن امریکا
زبان انگلیسی
ISBN ~
حجم  ۱+ GB
دانلود مستقیم

لطفاً برای استفاده از این مطلب عضو ویژه و نقره ای سایت گردید.

سیویلی عضویت ویژه

به کانال تلگرام سایت ما بپیوندید

19 دیدگاه‌ها