معرفی و ارائه کتاب های مفید در زمینه طراحی و تعمیر روسازی جاده ها

0
123
دانلود معرفی و ارائه کتاب های مفید در زمینه طراحی و تعمیر روسازی جاده ها

دانلود معرفی و ارائه کتاب های مفید در زمینه طراحی و تعمیر روسازی جاده ها

۱-Highways: The Location, Design, Construction and Maintenance of Road Pavements

دانلود The Location, Design, Construction and Maintenance of Road Pavements

۲-Highway Engineering Handbook: Building and Rehabilitating The Infrastructure

دانلود معرفی و ارائه کتاب های مفید در زمینه طراحی و تعمیر روسازی جاده ها

دانلود Highway Engineering Handbook: Building and Rehabilitating The Infrastructure

۳-Highway Engineering Handbook

دانلود معرفی و ارائه کتاب های مفید در زمینه طراحی و تعمیر روسازی جاده ها

دانلود Highway Engineering Handbook

۴-Asphalt Surface Treatment Guide

دانلود معرفی و ارائه کتاب های مفید در زمینه طراحی و تعمیر روسازی جاده ها دانلود Asphalt Surface Treatment Guide

۵-Hot Mix Asphalt Materials, Mixture Design & Construction

دانلود معرفی و ارائه کتاب های مفید در زمینه طراحی و تعمیر روسازی جاده ها

دانلود Hot Mix Asphalt Materials, Mixture Design & Construction

به کانال تلگرام سایت ما بپیوندید