مفاهیم خاکهای غیر اشباع و کاربرد آنها در مسائل ژئوتکنیک

0
352
مفاهیم خاکهای غیر اشباع و کاربرد آنها در مسائل ژئوتکنیک
مفاهیم خاکهای غیر اشباع و کاربرد آنها در مسائل ژئوتکنیک

کتاب مفاهیم خاکهای غیر اشباع و کاربرد آنها در مسائل ژئوتکنیک

بررسی ها نشان میدهند مدلهای رفتاری سه پارامتری خاکهای غیراشباع محدوده بیشتری از مکش بافتی خاکهای غیر اشباع را مدلسازی می نمایند. یکی از مشخصه های مهم و کلیدی خاکهای غیر اشباع منحنی مشخصه خاک – آب می باشد اعتبار این منحنی ها در صورت  استفاده از نتایج آزمایشگاهی خواهد بود. Leong و Rahardjo ارائه کننده تعداد زیادی منحنی های مشخصه خاک – آب برای چند نوع خاک در سنگاپور می باشند. آنها این منحنی ها را به مشخصه های مهم و معروف خاک ارتباط دادند تا بوسیله ویژگهای معروف خاک بتوان رفتار این خاکها را پیش بینی نمود. کاربرد عمده این منحنی ها در تحلیلهای نرم افزاری برای تحلیل های اولیه و برآورد رفتار خاک میباشد. کتاب حاضر یک مرجع مناسب برای درک مفاهیم خاکهای غیر اشباع می باشد.

خاکهای غیر اشباع دانلود

 

به کانال تلگرام سایت ما بپیوندید