نرم افزار جامع آنالیز و تهیه گزارش آزمایش های صحرایی ژئوتکنیک GELOGISMIKI Suite

0
276
دانلود نرم افزار جامع آنالیز و تهیه گزارش آزمایش های صحرایی ژئوتکنیک GELOGISMIKI Suite
دانلود نرم افزار جامع آنالیز و تهیه گزارش آزمایش های صحرایی ژئوتکنیک GELOGISMIKI Suite

دانلود نرم افزار جامع آنالیز و تهیه گزارش آزمایش های صحرایی ژئوتکنیک GELOGISMIKI Suite

GELOGISMIKI Suite

BlogPro v3.0, CPeT-IT v3.0, CLiq v3.0, LiqSVs v2.0, SectionMaker v4.0,

SPAS 2019 v4.0, SPTCorr Pro v4.0, SteinP 3DT v3.0, SteinN Pro v3.0, StoneC 2D v6.0

BLogPro. ایجاد یک برگه اطلاعات گمانه های ژئوتکنیکی که مخصوص مهندس ژئوتکنیک تنظیم شده است. داده های گزارش فنی و چینه شناسی برخی از ورودی های پشتیبانی شده می باشند.
CPeT-IT. تفسیر و ارائه داده های تست نفوذ مخروط با استفاده از جدیدترین متدولوژی دکتر روبرتسون. نتایج و گزارشات جداول تحلیلی سریع و آسان.
CLiq ارزیابی روانگرایی خاک از داده های به دست آمده با آزمایش نفوذ مخروطی ، با استفاده از جدیدترین و پرکاربردترین متدولوژی ها.
LiqSV ها ارزیابی روانگرایی خاک با استفاده از داده های insitu که با تست نفوذ استاندارد یا موج برشی در محل به دست آمده است ، با استفاده از متداول ترین روش ها.
بخش ساز یک ماژول اضافی خارجی برای CPeT-IT که در ایجاد مقاطع دوبعدی با استفاده از بخشهای ژئوتکنیکی معمولی تعریف شده در نرم افزار کمک می کند.
SPAS 2019 یک نرم افزار تجزیه و تحلیل SCPTu و downhole است که برای موج های لرزه ای S و P بهینه می کند. از چند گمانه در یک فایل پروژه پشتیبانی می کند.
SPTCorr پارامترهای مختلف مکانیکی خاک را از آزمون استاندارد نفوذ (SPT) برآورد کنید ، یک آزمایش گسترده و اغلب برای اکتشافات ژئوتکنیکی.
SteinN Pro می تواند برای محاسبه پی های منفرد در زیر یک پایه مستطیلی استفاده شود. همه محاسبات مطابق DIN 4019 انجام می شود.
SteinP 3DT محاسبه نشست الاستیک را در زیر یک پایه در صفحه دو بعدی انجام می دهد. اشکال مختلف پایه پشتیبانی می شوند و تمایل لایه های خاک به صورت سه بعدی است.
StoneC. برآورد بهبود خاک در زیر شبکه ای از ستون های سنگی (جایگزینی ویبرو) طبق روش پریب. محاسبات شبکه نصب مستطیلی و دایره ای.

دانلود بخش ۱ نرم افزار جامع آنالیز و تهیه گزارش آزمایش های صحرایی ژئوتکنیک GELOGISMIKI Suite

 

دانلود بخش ۲ نرم افزار جامع آنالیز و تهیه گزارش آزمایش های صحرایی ژئوتکنیک GELOGISMIKI Suite
به کانال تلگرام سایت ما بپیوندید