سازه های حائل خاک: مدلهای رفتاری جهت آنالیز خاک همراه سازه حائل

0
524
سازه های حائل خاک: مدلهای رفتاری جهت آنالیز سازه
سازه های حائل خاک: مدلهای رفتاری جهت آنالیز سازه

کتاب مدلهای رفتاری جهت آنالیز سازه های نگهبان خاک

امروزه مدلهای رفتاری خاک جهت تحلیل و آنالیز سازه های خاکی و پیش بینی رفتار خاک مورد توئجه قرار گرفته است. این مدلها عمدتاً در روش اجزای محدود بکار گرفته می شود. کتاب حاضر یک مرجع مناسب برای بررسیو اعتباربخشی مدلهای رفتاری جهت مدلسازی سازه های نگهبان خاک است.

مدلهای رفتاری دانلود

به کانال تلگرام سایت ما بپیوندید