مقدمه ای بر فیدیک

0
184
قرارداد فیدیک

در قراردادهای مربوط به پروژه های بین المللی مهندسی، شرایط حاکم بر قرارداد اهمیت فوق العاده ای در مسائل حقوقی، تعهدات طرفین و مسئولیت های مربوط هر یک از طرفین قرارداد خواهد داشت. در نیم قرن گذشته فدراسیون بین المللی مهندسین مشاور [۱] وقف گردآوری مستندات مدیریتی برای همه انواع پروژه ها بوده و نتیجتاً در میان شرایط حاکم بر قراردادها، فیدیک [۲] بهترین عملکرد را داشته و کاربرد فراوانی در سطح جهان دارد.

اولین نسخه شرایط قراردادی فیدیک برای پروژه های مهندسی عمران در سال ۱۹۵۷ و سپس ویرایش های دوم، سوم و چهارم آن به ترتیب در سال های ۱۹۶۳، ۱۹۷۷ و ۱۹۸۷ تالیف گردید. ولی این نسخه ها عمدتاً با مرجع قرار دادن مستندات مرتبط در انستیتوی مهندسی عمران [۳] تالیف گردیده اند. فیدیک و پیمانکاران بین المللی اروپایی [۴] خلاصه سازی تجارب و بررسی مستندات کاربردی پیشین (جهت انتقال نکات ارزشمند به دانشجویان) را در سال ۱۹۶۶ به دانشگاه ریدینگ انگلستان سپردند.

با تحقیق و بررسی انجام شده در خصوص کاربرد کتاب قرمز فیدیک (حاوی شرایط حاکم بر قراردادهای ساخت و ساز) از سوی عوامل دولت، کارمندان، پیمانکارن و مهندسین مشاور، تعداد زیادی گزارش بازخورد ارسال گردید. بر اساس یافته ها، کمیته قرارداد فیدیک گروهی از کارشناسان را جهت تالیف مدل های جدید شرایط قراردادی سازماندهی کرد تا در قرن بیست و یکم مورد استفاده قرار گیرند.

مدل های جدید فیدیک شامل:

– شرایط قراردادهای ساخت و ساز (کتاب قرمز جدید)

– شرایط قراردادهای طرح و اجرا (کتاب زرد جدید)

– شرایط قرارداد پروژه های EPC / کلید در دست [۵] (کتاب نقره ای)

– فرم قراردادهای کوتاه (کتاب سبز)

نسخه آزمایشی این قالب ها در سال ۱۹۹۸ منتشر گردید و فیدیک نقطه نظرات کارشناسان را در سطح جهان خواستار شد تا نسخه رسمی در سال ۱۹۹۹ منتشر گردد. در حال حاضر شرایط قراردادی فیدیک در دنیا، به خصوص در پروژه هایی که توسط بانک جهانی، بانک توسعه آسیا، بانک توسعه آفریقا و … سرمایه گذاری می گردد، مورد استفاده قرار می گیرد.

[۱] International Federation of Consulting Engineers

[۲] (FIDIC (Fédération Internationale Des Ingénieurs-Conseils

[۳] (ICE (Institution of Civil Engineering

[۴] (EIC (European International Contractors

[۵] Turnkey Projects

به کانال تلگرام سایت ما بپیوندید