نقشه تصفیه خانه آب

0
2310
نقشه تصفیه خانه

نقشه پیوست شامل نقشه های اجزای تصفیه خانه آب به شرح ذیل می باشد:

تصفیه خانه

  • نقشه واحد صافی تصفیه خانه
  • نقشه واحد تغلیظ لجن تصفیه خانه
  • نقشه واحد بسترهای خشک کن لجن تصفیه خانه
  • نقشه واحد زلالساز سانتریفلاگ تصفیه خانه
  • نقشه واحد کلر زنی تصفیه خانه
  • نقشه واحداختلاط سریع تصفیه خانه
  • نقشه واحد ساختمان شیمیایی تصفیه خانه

نقشهدانلود

 

 

به کانال تلگرام سایت ما بپیوندید