پیش پرداخت ماده ۳۶ شرایط عمومی پیمان

0
15292

پیش پرداخت پیمانکار ماده ۳۶ شرایط عمومی پیمان

ماده ۳۶- پیش پرداخت

کارفرما موافقت دارد که به منظور تقویت بنیه مالی پیمانکار ، مبلغی به عنوان پیش پرداخت به پیمانکار پرداخت نماید. میزان، روش پرداخت و چگونگی واریز پیش پرداخت و دیگر ضوابط آن، بر اساس دستورالعمل مربوط است که در زمان ارجاع کار نافذ بوده و شماره و تاریخ آن در اسناد و مدارک پیمان درج شده است.

پیمانکار در موعد های مقرر در دستورالعمل پیشگفته، برای دریافت هر یک از اقساط پیش پرداخت، درخواست خود را به مهندس مشاور می نویسد . کارفرما پس از تائید مهندس مشاور، هر قسط پیش پرداخت را در مقابل تضمین تعیین شده در دستورالعمل، بدون اینکه وجوهی از آن کسر شود، پرداخت می نماید . مهلت پرداخت هر قسط پیش پرداخت ۲۰ روز از تاریخ درخواست پیمانکار که به تائید مهندس مشاور رسیده است، یا ۱۰ روز از تاریخ ارائه تضمین از سوی پیمانکار، هر کدام که بیشتر است ، می باشد.

قسط اول

فرایند قسط اول پیش پرداخت

قسط دوم

فرایند قسط دوم پیش پرداخت

قسط سوم

فرایند قسط سوم پیش پرداخت

پیش پرداختدانلود

به کانال تلگرام سایت ما بپیوندید